Ingemar Torstensson och Sten-Erik Bäck skriver i Läkartidningen 17-18/ 2008 (sidorna 1284-7) om behovet av ett nationellt register för antikoagulationsverksamheten för överblick och kvalitetsutveckling.
Jag håller helt med om att behovet finns, och instämmer i att »Ett nationellt register med väl valda kvalitetsindikatorer vore önskvärt och skulle sannolikt kunna möjliggöra värdering av skillnader i verksamhetsutformning och resurskonsumtion«.

Däremot finner jag det märkligt att Ingemar Torstensson och Sten-Erik Bäck inte känner till att det sedan drygt ett år finns ett nationellt kvalitetsregister, Auricula, för förmaksflimmer och antikoagulationsbehandling hos Sveriges Kommuner och Landsting, http://www.kvalitetsregister. se .
I Auricula ingår ett webb-baserat doseringshjälpmedel för Waran. Samtidigt som man använder Auricula för att på ett rationellt sätt sköta det dagliga doseringsarbetet, registreras alla kvalitetsindikatorer automatiskt i registret. Systemet frågar även vid behandlingsavslut eller årsvis efter blödningar eller retromboser, kvalitetsmått som efterfrågades av Ingemar Torstensson och Sten-Erik Bäck.
Auricula har nyligen publicerat sin första årsrapport. Systemet är sedan 2006 i full drift, implementering pågår i flera sjukvårdsregioner inklusive den södra. Den kvalitetsuppföljning som Ingemar Torstensson och Sten-Erik Bäck efterfrågar finns således redan.