Professor Stefan Agewall redogör i Läkartidningen 16/2008 (sidorna 1192-3) för de nya definitionerna av hjärt- infarkt som utarbetats av European Society of Cardiology (ESC), American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC) och World Heart Federation (WHF) [1].

Agewalls beskrivning av konsensusdokumentet [1] blir dock närmast obegriplig när han skriver: »Hjärtinfarkt definieras som en troponinstegring över 99:e percentilen hos friska kontrollpersoner eller 10-procentsnivån av den totala variationskoefficienten för den använda metoden …«, respektive »Beslutsgränsen för den aktuella troponinmetoden definierades redan då som den nivå som är högst av 99:e percentilen hos friska kontrollpersoner och 10-procentsnivån av den totala variationskoefficienten (CV) för metoden«. Samma skrivning förekommer med små skillnader på ytterligare två ställen i artikeln. Också i Riks-HIAs manual (sidan 20) finns en liknande svårförståelig formulering, www.ucr.uu.se/ rikshia.

Variationskoefficienten (»coefficient of variation«, CV) beräknas som standardavvikelsen för en variabel dividerad med dess aritmetiska medelvärde och anges vanligen i procent. CV är således ett mått på relativ spridning och används ofta för att ange mätnoggrannheten (precisionen) hos en laboratoriemetod. CV ökar vanligen vid lägre halter av det analyserade ämnet och minskar vid högre halter.
De analysmetoder som används för bestämning av troponin bör enligt konsensusdokumentet ha en CV10 procent vid 99:e percentilen (beslutsgränsen för diagnosen hjärtinfarkt) hos en frisk referenspopulation [1]. Om den använda mätmetoden har en större CV vid 99:e percentilen måste beslutsgränsen för hjärtinfarkt höjas för att undvika risken för falskt positiv diagnos. Ett stigande eller sjunkande förlopp är också nödvändigt för diagnosen.

Det är anmärkningsvärt att en artikel avsedd för upplysning istället lyckas fördunkla budskapet. Det är också märkligt att den aktuella skrivningen passerat referentbedömning utan ingripande. För den som vill veta mer om de nya hjärtinfarktdefinitionerna utan att ta sig igenom orginalartikeln [1] kan »Pocket guidelines« från ESC med titeln »Universal definition of myocardial infarction« varmt rekommenderas, www.escardio.org.