Sjukvården har att hantera en rad allvarliga tillstånd, innefattande sjukdomar som orsakar snar död och stort lidande. Med den logik som Stensson och medförfattare anför är hälso- och sjukvården oansvarig eftersom det inte screenas för varje sådant tillstånd.
Vi har en avvikande åsikt och anser att en screening ska grundas vetenskapligt, enligt WHOs kriterier. I en faktaruta (Läkartidningen 11/2008, sidan 808) gör vi en etisk analys, innefattande möjliga positiva och negativa konsekvenser av screening för partnervåld: risken för ökat våld, hindrandet av blivande fäders närvaro vid mödravårdsbesöken och obehagskänslor för kvinnor. Konsekvensanalysen är preliminär och kan utökas.
Vi finner det rimligt att införande av screening för partnervåld grundas på fakta som visar att de positiva effekterna överväger de negativa.