Sanofi Pasteur MSD skickar nu ut riktad Gardasilreklam till målsmän med döttrar i åldrarna 16–17 år – för att föräldrarna enligt tillverkaren inte ska missa receptförmånen, som ju upphör när de blir 18 år. Utskickets första sida kan till utseendet förväxlas med ett officiellt brev om man inte skärskådar det.
Med ett sådant utskick försätts föräldrarna i en svår valsituation, eftersom man vanligen inte har tillräcklig kunskap för att bedöma vad som skulle hända om man inte gör som utskicket rekommenderar, nämligen låter vaccinera sitt barn.
Brevet avslutas med en längre beskrivning av hur rabatten och högkostnadsskyddet fungerar, och finstilt återfinns längst ner på brevets andra och avslutande sida en förkortad produktresumé, delvis svårbegriplig för föräldrar utan medicinsk utbildning. Biverkningar anges inte, trots att allvarliga sådana rapporterats, och inte heller beskrivs vad som händer på lång sikt med den påstådda skyddseffekten (någon studie längre än fem till sju år finns ju inte).

Tillverkaren borde inte få gå ut med sådan riktad reklam direkt till målsmännen, utan denna information om HPV (humant papillomvirus) och livmoderhalscancer måste komma från sjukvårdshuvudmännen. Trots att LFN (Läkemedelsförmånsnämnden) medgett villkorad förmån för Gardasil så motiverar det inte denna typ av direktreklam.
Men hur är det med allmän reklam? Sedan Gardasil godkändes har vi fått uppleva en massiv annonsering i medierna för vaccinet. Tyvärr har Läkemedelsverket tolkat Läkemedelslagen så att reklam till allmänheten för Gardasil (och Cervarix) är tillåten, även om dessa läkemedel är receptbelagda. Marknadsföringsförbud gäller annars alla receptbelagda läkemedel. Läkemedelslagen, 21 a §, fastslår att vaccinationskampanjer mot infektionssjukdomar är undantagna från detta förbud, vilket LMV hänvisar till.

Hur har då lagstiftarna tänkt visavi infektionsprevention och cancerprevention? Jo, i regeringens proposition 2005/06:70 (Ändringar i läkemedelslagstiftningen mm.) har man tolkat det så att det ska vara »tillåtet att marknadsföra vaccinationer mot infektionssjukdomar till personer som tex ska göra en resa«. Samma inriktning finner man i författningskommentarerna (sidan 254) med anledning av propositionen, där man skriver att de diskuterade vaccinationskampanjerna »typiskt sett« riktas mot personer »i en särskild situation, tex inför en resa«.
Vidare: »Vad som avses med begreppet (vaccinations)-kampanj får bestämmas av praxis, ytterst är det EG-domstolen som avgör frågan.« När man fastslog den nu gällande lydelsen i 21 a § i Läkemedelslagen var det alltså inte aktuellt med några vaccinationskampanjer mot cancer!

Vilken roll spelar då Läkemedelsverket i sammanhanget? Låt oss först se vad EU-parlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG stipulerar (artikel 488): »…(marknadsföringsförbud) ska inte gälla vaccinationskampanjer som utförs av industrin och är godkända av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.«
LMV borde alltså ha stoppat de aktuella vaccinationskampanjerna eftersom man inte – enligt EU-direktivet ovan – ansökt om godkännande.

Riksdagsledamoten Thomas Nihlén (mp) har engagerat sig i frågan, men LMV svarade honom att verket anser att vaccinationskampanjerna mot HPV inrymmes inom gällande svensk lagstiftning (samma svar har undertecknad erhållit). Detta trots att förarbetena till lagändringen klart visar att man bara haft reseprofylax i tankarna!
Thomas Nihlén har tagit frågan till EU, och EU-kommissionen kommer att tillskriva den svenska regeringen för att få klarlagt hur Sverige har agerat med anledning av vaccinationskampanjerna. Överlag har det i Europa i övrigt inte förekommit några vaccinationskampanjer av den omfattning vi sett i Sverige.

Som bekant kan man sedan maj 2007 anmäla felaktig marknadsföring av läkemedel till LMV. En annan möjlighet är att anmäla till Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM). Detta är gjort vad gäller direktreklamen till målsmän med hänvisning till LIFs etiska regler – beslut inväntas.
LMV utreder också för närvarande denna direktreklam – med tanke på att de godkänt allmän reklam för Gardasil och Cervarix i medier ska det bli intressant att se vad verket kommer fram till! Är läkemedelsindustrin den lämpligaste avsändaren av information kring receptbelagda cancervacciner till medborgarna?


Inledningen av Sanofi Pasteur MSDs massutskick till målsmän för tonårsdöttrar i åldrarna 16–17 år.