I Läkartidningen 21/2008 (sidorna 1549-50) skriver sex kliniskt verksamma läkare, tillika ledamöter i Läkeme- delsförmånsnämnden (LFN), att LFNs beslut om begräns- ning i subventionering av lä- kemedel mot högt blodtryck ställer nya krav på förskrivar- na. De menar att det finns en ovana men kanske även en ovilja hos läkarkåren att ta ekonomiska hänsyn i mötet med patienten. De efterlyser ett medicinskt kvalitetssäkrat och producentobundet be- slutsstöd som på ett smidigt sätt gör det möjligt att följa förmånsbegränsningarna.

Svensk informationsdatabas
för läkemedel (SIL) är ett så- dant stöd som redan nu an- vänds i bl a Landstinget i Jön- köpings län, delar av Västra Götalandsregionen, Stock- holms läns landsting, Region Skåne och Gotland. SIL är, precis som artikelförfattarna skriver, resultatet av ett sam- arbete mellan Sveriges lands- ting och regioner. Alla lands- ting med Medidoc-journal, Profdoc Medical Office (PMO) eller Infomedix är uppkopplade mot SIL. Under året kommer SIL att bli till- gängligt via ytterligare jour- nalsystem. För att den enskil- de läkaren ska få tillgång till SIL är det dock avgörande att landstingen ställer krav på sina journalsystemleveran- törer att dessa integrerar SIL i journalen.

Genom SIL får läkaren tillgång
till information om förmåns- begränsning vid patientmötet när läkemedlet ska skrivas ut. I ett pressmeddelande skriver LFNs generaldirektör Ann- Christin Tauberman att ett uppgraderat journalsystem med SIL integrerat kan spara 250 miljoner kronor per år åt landstingen bara på läkeme- del mot högt blodtryck. Hon understryker: »Vi samarbetar med Svensk Informationsda- tabas för Läkemedel för att journalsystemen ska uppgra- deras och innehålla denna in- formation som är gratis. En sådan uppgradering kan ge stora besparingar och vi vill rekommendera landstingen att prioritera detta.«

Vi delar helt hennes uppfatt- ning och vill poängtera att det är upp till de enskilda lands-tingen att verka för att ett så- dant arbete blir gjort. Genom SIL får förskrivaren samlad kvalitetssäkrad information i ordinationsögonblicket via journalen och behöver inte söka information på olika ställen. Även landstingens re- kommenderade läkemedel blir tillgängliga via SIL och kan anges som första-, andra- eller tredjehandsval samt som icke-rekommendation. Alla rekommendationer kan kom- pletteras med en motivering.

Alla landsting står bakom SIL
genom avtal och gemensam finansiering. Dock saknas ett nationellt genomförandebe- slut. Ett sådant skulle under- lätta arbetet betydligt i re- spektive landsting. Vi hoppas att de landsting som ännu inte har beställt SIL-integration av sina journalsystemleveran- törer nu samverkar för att snabbt skrida till verket.
Under 2008 övergår vi från projekt till förvaltning i Sjuk- vårdsrådgivningens regi. När SIL blir tillgängligt via jour- nalsystemet blir vinsterna tydliga genom en ökad trygg- het för förskrivare och patient – både ur ett medicinskt och hälsoekonomiskt perspektiv.