I LT 26–27/2008 (sidan 1955) kritiseras beskrivningen av vävnadsprovtagning från prostatakörteln i Socialstyrelsens informationsbroschyr om PSA-testning. I broschyren står att undersökningen och provtagningen »…kan upplevas som obehagliga, men vanligen inte som smärtsamma«. Författarna till inlägget i LT menar att undersökningen oftast är smärtsam och att man därför använder lokalbedövning vid hans egen klinik. Eftersom det är jag som formulerat den aktuella meningen i broschyren, tar jag mig friheten att replikera.

Det är helt korrekt att vävnadsprovtagning utan lokalbedövning vanligen upplevs som smärtsam, om än kortvarigt. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prostatacancersjukvården, som utkom år 2007 och till vilken PSA-broschyren är en bilaga, rekommenderas därför lokalbedövning vid prostatabiopsier. Den kritiserade formuleringen i broschyren grundar sig givetvis på att riktlinjerna följs och att lokalbedövning ges. Även med lokalbedövning kan provtagningen ibland vara smärtsam och enstaka gånger mycket smärtsam, men det utesluts ju inte med formuleringen »vanligen inte smärtsamma«.
Därmed förmodar jag att kritikerna Malmström och Öjdeby egentligen är helt överens med Socialstyrelsen – prostatabiopsier är vanligen inte smärtsamma om man använder lokalbedövning, vilket ska vara rutin.