Förlossningstalens nivå i Stockholms län har ökat till de högsta sedan efterkrigs- tiden. Stockholms läns landsting inför fri etablering inom förlossningsvården för att lösa platsbristen [1].

Organisationen av Sveriges mödrahälsovård har medfört att landet redan år 1900 hade en mödradödlighet på 200 per 100 000 förlossningar, som av Världshälsoorganisationen (WHO) i dag betecknas som låg. Ett mödrahälsovårdsprogram – kostnadsfritt sedan 1938 – som följs av samtliga blivande föräldrar, etablerade vårdkedjor mellan öppen- och slutenvård, centralisering av förlossningsvården och utveckling av den neonatala intensivvården har medfört att vi i dag har världens lägsta siffror för mödradödlighet och spädbarnsdödlighet [2, 3].

En säker förlossningsvård förutsätter ett välfungerande samarbete med öppenvårdens mödrahälsovård och slutenvårdens neonatala intensivvård, anestesi- och operationsenheter.
Ett fritt etablerande av förlossningsenheter utan medicinskt säkert och väl organiserat samarbete med mödra-hälsovård, neonatal intensivvård, anestesi och operation ökar riskerna för det nyfödda barnet och föräldrarna. Mödradödlighet och spädbarnsdödlighet riskerar att öka [2].

Konkurrerande vårdenheter ökar också sjukvårdskostnaderna. Publicerade rapporter om professionens respektive marknadens inverkan på sjukvårdens ekonomi har visat att privatisering och konkurrens inom sjukvården har motsatta effekter gentemot industriell produktion. Faktorer som visades reducera kostnaderna inom sjukvården var central allokering av personal och teknologi. Togs den centrala kontrollen bort ökade kostnaderna [4].

Montera inte ned en världsunik förlossningsvård mot befintlig evidens och bättre vetande. Utveckla och förbättra istället de befintliga mödrahälso-, förlossnings- och barnavårdsenheterna.