När man läser Dämviks och Johanssons kommentar kan man få uppfattningen att jag i min artikel diskuterar vilka forskningsresultat som ska publiceras. Det gör jag dock inte, utan min artikel handlar uteslutande om medierapportering av forskningsresultat.
När det gäller EU-rapporten om hälsorisker och elektromagnetiska fält, där jag medverkat, avsåg den helt övervägande delen av de kommentarer som kom in under den så kallade public consultation gränsvärden och tillämpning av försiktighetsprincipen. Uppdraget till den vetenskapliga kommittén var mycket tydligt att genomföra en riskvärdering, inte att föreslå eller diskutera åtgärder (riskhantering).
Följaktligen föranledde dessa kommentarer inte någon förändring i rapporten, utöver att kommitténs uppdrag beskrevs tydligare. Allt detta förklaras i den slutliga rapporten.