Kjell Tullus har i en intressant artikel i Läkartidningen 30–31/2008 (sidorna 2116-7) jämfört sina erfarenheter av offentlig och privat sjukvård i London. Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) är ett av världens främsta sjukhus för barn, och en jämförelse med vilket annat sjukhus som helst i England utfaller till fördel för GOSH.
Man ska dock komma ihåg att GOSH till viss del »försörjer« sig på privata medel, liknande dem som Sverige hade före den så kallade sjukronorsreformen. Dessutom utnyttjar GOSH för sin finansiering ett väl utvecklat system för »charity«-sponsring som inte finns i Sverige.

Barnsjukhuset Martina i Stockholm kommer att basera sin huvudsakliga »försörjning« via försäkringar. Dessa kommer att till 100 procent täcka kostnaden för vård, och inte som i England bara till en viss del. I artikeln går det att läsa att Kjell Tullus anser att privatsjukvården är sämre. Tyvärr får man inte i artikeln några uppgifter om varför han tycker så.
Barnsjukhuset Martina kunde säkert ha dragit lärdom av dessa. Tullus skriver att han »i bästa fall kommer en kort stund varje dag« till det privata Portlandsjukhuset för att se till sina privata patienter. Detta kan vara en förklaring till att vården där upplevs som sämre. Det blir förmodligen ingen bra vård om Tullus och kollegerna ägnar endast en kort stund åt patienterna och inte är tillgängliga på plats.
Man kan undra varför Kjell Tullus inte till 100 procent ägnar sin tid åt GOSH utan splittrar upp sin tid med verksamhet vid det sämre Portlandsjukhuset.
Barnsjukhuset Martina har fått över 300 ansökningar från läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, och det har varit en grannlaga uppgift att välja de bästa för uppgiften. Personalen kommer inte att tjänstgöra »en kort stund«, utan de kommer att till största delen vara heltidsanställda. Kontinuitet är en del i vårt kvalitetstänkande.

En anledning till att vi vill kalla oss »barnsjukhus« är att vi kommer att ha möjlighet att utnyttja Sophiahemmets alla resurser och på så sätt bygga ett team kring barnet. Vi har även möjlighet att lägga in barn och bedriva viss slutenvård. Vi har dock inga ambitioner att bedriva vare sig högteknologisk eller mycket avancerad barnsjukvård, något som med framgång görs vid Astrid Lindgrens barn-sjukhus och Barnens sjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vi vill vara ett alternativ till den offentliga barnsjukvården, framför allt inom områden där det finns långa väntetider inklusive den akuta delen. Vi önskar ta hand om de sjuka barnen på ett högkvalitativt sätt, utnyttjande vårt kunnande och vår hängivenhet för att ge barnen den bästa vården.
Vi kan inte se hur detta skulle kunna försämra barnsjukvården för övrigt. Vi ser fram emot att Kjell Tullus och intresserade kolleger kommer till Barnsjukhuset Martina för att bilda sig en egen uppfattning.
Framtiden får utvisa om vårt koncept blir uppskattat och på så sätt framgångsrikt.