I början av augusti 2008 kommer ett betydande antal köande patienter bosatta inom Stockholms län att erbjudas utredning med utvecklingsrelaterade neuropsyki-atriska frågeställningar. Utredningarna ska ske inom allmänpsykiatrin där de bor. De som tackar ja – valfrihet råder – slipper de båda fd länsövergripande utredningsenheternas köer.
Att allmänpsykiatrin på sikt behöver utreda och behandla merparten patienter med utvecklingsrelaterade störningar diskuterades redan i arbetet med Fokusrapporten 2005 [1]. Vårdgarantikansliet bemödar sig på sitt håll att köpa utredningar inom såväl offentlig vård som privat. Hittills har det varit svårt att leva upp till vårdgarantin när det gäller vuxna som köar för neuropsykiatrisk utredning.

Parallellt pågår inom Stockholms län ett ambitiöst utbildningsprojekt till och med 2009 med kompetensutveckling för personalen inom vuxenpsykiatri, habilitering och beroendevård för utredning och behandling av vuxna med utvecklingsrelaterade störningar.
Psykiatrer och psykologer, som utför merparten av utredningsarbetet, ges möjligheter till fördjupning. De multimodala behandlings- och habiliteringsinsatser som målgrupperna behöver rör betydligt fler personalgrupper – sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, skötare och, där så finns, pedagoger [2, 3]. Evidensbaserade metoder har utvecklats senaste femårsperioden.
Att implementera kvalitetssäkrade former för utredning, diagnostik och behandling är en utmaning som kräver tid för kunskapsinhämtning och kliniskt arbete under handledning.
Svårigheter uppstår när utvecklingen ute på fältet möts av kraven på pinnstatistik, dvs antal besök som enda mått.
Neuropsykiat-riska diagnosteamet Liljeholmen, som startade 2001, hade initialt uppdraget att utreda vuxna med neuropsykiatriska frågeställningar samt att kunskapsförmedla till vuxenpsykiatrin inom södra delen av Stockholms län. Under andra hälften av 2005 tillkom ett länge efterfrågat begränsat behandlingsuppdrag.
De gångna åren har en välfungerande utredningsmodell trimmats in, där läkare och psykolog utreder i par [4]. Utredningsgången omfattar psykiatrisk basutredning, dia-gnosspecifika patientinter-vjuer och psykologutredning för att kartlägga kognitiv nivå, minnesfunktioner och exekutiv förmåga [5]. Därtill ingår retrospektiv anhörigintervju och vid behov intervju med pedagog.

Kravet på snabbhet och produktivitet är betydande. De länsövergripande erfarenheterna visar att mindre vana utredare behöver mer tid per utredning, i synnerhet för att i kombination med handledning analysera erhållna utredningsfynd. Motsägelsefulla resultat medför emellertid att hypotesprövningen kan kräva ytterligare underlag.
I syfte att påskynda utredningsarbetet används screeninginstrument. Man bör betänka att dessa endast är vägledande och att patienter som har svårt med informationsbearbetningen har extra svårt att göra tillförlitliga självskattningar och ge beskrivningar av sina dysfunktioner [6].
ADD och Aspergers syndrom hos kvinnor kan vara särskilt svåra att upptäcka.
Omvänt kan det som vid snabbt påseende ter sig som ADHD till exempel visa sig vara depression i kombination med missbruk. Låg kognitiv nivå medför inlärningsproblem som kräver andra insatser än medicinering för ADHD.

Det svåra är att vid psykiatrisk samsjuklighet kunna identifiera genomgripande störningar i utvecklingen [7]. När det finns flera samtidigt existerande tillstånd riskerar mind-re utåtriktade problem att förbli oidentifierade [8]. Exempelvis kan Aspergers syndrom »skymmas« av ADHD. Det är angeläget att individen får möjligheter till såväl behandling som vid behov LSS-insatser (Lag om stöd och service till vissa funktionshind-rade).
Inom ramen för vår enhets kunskapsförmedling har vi återkommande bevittnat att utredare, på väg att utveckla god kompetens på området, har valt att avsäga sig utredningsuppdrag, då dessa har upplevts som oförenliga med det övriga allmänpsykiatriska åtagandet.
»Öronmärkt« tid för utredningsarbetet har saknats när produktionen har mätts endast i form av besökspinnar.

När förändringar ska genomföras fort är det extra viktigt att värna om kvalitet och patientsäkerhet! Inför 2009 pläderar vi för produktionsmått som beaktar komplexitet och ger utrymme för kunskapsutveckling.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.