Buggning, FRA, ett litet sökbart chip i varje nyproducerad bil, medicinska journaler åtkomliga för all personal inom ett landstings alla kliniker och snart mellan landsting – Storebrors omsorg om oss blir allt mer kärleksfull och effektiv.
Psykiskt sjuka får sin del. Från och med 1 september har i praktiken den gamla försöksutskrivningen från LSPV-tiden återinförts, dvs tvång i psykiatrisk öppenvård utan bortre tidsgräns. Hur länge –
1 år, 2 år, 4 år, 8 år? Inget svar finns i lag eller lagmotiv.
Regeringen vill nu göra en totalöversyn av psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning. Utredarna får i Kommittédirektiv 2008:93 uppdraget att till juni 2010 inkomma med förslag som i en sammanhållen lag ska ersätta de två nuvarande.
LPT fokuserar på den enskilde patientens vårdbehov. Kommittédirektiven däremot är ett instrumentellt och obehagligt aktstycke där orden samhällsskydd och farlighet återkommer upprepade gånger. Den politiska och ideologiska kursändringen skyls nödtorftigt genom att texten här och där tryfferas med goda ord om rättssäkerhet, humanitet och medmänsklighet.

Uppdraget till utredarna är en katalog med exempel på en ändrad och hårdare attityd. Utredarna ska ta ställning till (läs: komma fram till nyttan med) att tvångsvård ska kunna bedrivas av andra huvudmän än landsting och Rättsmedicinalverket – alltså en öppning mot tvångsvård på entreprenad.
Psykiatrisk tvångsvård ska kunna bedrivas inom Kriminalvården, och patienternas integritetsskydd ska minskas ytterligare genom att sekretessen mjukas upp gentemot sistnämnda myndighet, polisen, Statens institutionsstyrelse och primärkommunal verksamhet.
»Tröskeln« för intagningsbeslut ska sänkas, och olika kriterier kan användas för sluten psykiatrisk tvångsvård respektive öppen psykiatrisk tvångsvård. Tvångsåtgärder (inklusive behandling?) föreslås kunna ske i öppen psyki-atrisk tvångsvård. I en bisats aviseras generellt mobilförbud och visitation av besökare.
Som grädde på moset föreslås »profylaktisk tvångsvård«, alltså möjligheten att tvångs-vårda en patient som t ex slutat medicinera, och där ett återinsjuknande, på bas av tidigare erfarenhet, kan antas ske i framtiden.
När utredningen läggs fram 2010 vidtar remissomgång, propositionsskrivande och synpunkter från Lagrådet och riksdagsutskott. Därefter accepterar riksdagen lagförslaget, som kanske kan träda i kraft i september 2011 eller januari 2012.

Sug på den karamellen ett tag, du som själv har en bipolär affektiv sjukdom, en son med psykossjukdom eller en syster med personlighetsstörning och självdestruktivt beteende. Storebrors omsorger når oss alla.