Förebyggande hälsofrämjande insatser är en av primärvårdens allra viktigaste uppgifter, och det står, som Håkan Leifman, Håkan Källmén och Ylva Nork konstaterar i Läkartidningen 39/2008 (sidorna 2649-50), tydligt uttryckt i auktorisationskraven och regelboken för Vårdval Stockholm. Därmed är det ett krav som gäller lika för alla vårdcentraler och husläkarmottagningar.

En av de viktigaste och dokumenterat mest effektiva och värdefulla hälsofrämjande åtgärderna är att förebygga hög alkoholkonsumtion och alla de skador och kostnader den ger upphov till. Som debattörerna påpekar kostar alkoholskador inte bara stort lidande utan även ansenliga pengar för samhället, det offentliga såväl som civilsamhället och privatpersoner. Därmed kan förebyggande insatser också värdesättas inte bara i mins-kat lidande utan också i mins-kade kostnader.

Ett problem är förstås, som debattörerna också påpekar, att vården i allmänhet och primärvården i synnerhet inte direkt får del av de stora samhällsvinster som ett minskat riskbruk och missbruk av alkohol innebär, även om vårdkostnaderna sjunker på sikt. Ekonomiska incitament är därför ett viktigt komplement till vårdvalets tydliga krav och till övriga styrdokument och riktlinjer.
Sådana ekonomiska incitament är nu på väg. Vårdval Stockholm kompletteras från den 1 januari 2009 med en särskild bonus för hälsofrämjande insatser, det viktiga arbete som ofta utförs av di-striktssköterskorna. Det är en åtgärd som vi redan från början sagt att vi vill ha med och som nu kommer på plats.

Men vi vill gå ännu längre. Om några år tror vi att vi kan ha en helt ny modell för den nära hälso- och sjukvården på plats. Då vill vi styra helt efter diagnoser och åtgärder för varje patient. En sådan modell måste givetvis utredas och utformas noggrant, med tydliga definitioner av vilka åtgärder som ger viss ersättning, och inte minst måste vi ha pålitliga och smart konstruerade IT-system på plats. När det har skett öppnar sig möjligheten att rikta ersättningar för faktiskt utförda förebyggande åtgärder, tex strukturerade motiverande rådgivningssamtal om alkohol, där evidens om effekter finns.
Men redan från nästa år tar vi alltså ett första steg med en särskild ersättning eller bonus för hälsofrämjande insatser i primärvården.