Robert Hahn har i en replik i Läkartidningen 44/2008 (sidorna 3142-4) skrivit en passus om mig som innehåller en serie av felaktiga påståenden.
1. Jag har inte påstått att Hahn bedriver sin andliga (dvs spiritistiska) verksamhet på universitet (eller i sin kliniska tjänst). Det kan man enkelt konstatera genom att läsa det textavsnitt som han hänvisar till [1].
2. Hahn påstår att jag tillskriver honom uttalanden som inte är hans egna, eftersom hans texter är intervjuer där han är »intervjuare, inte den intervjuade«. Den som han påstår sig ha intervjuat är den Helige Ande, vilken han uppger talar genom hans hustrus mun. Han återger dessa s k intervjusvar helt okritiskt, och skriver dessutom att han genom dem har tillgång till vad han kallar »en allvetande ´andlig kunskapsbank´« [2]. En professor i ett medicinskt ämne som okritiskt återger felaktiga påståenden i medicinska frågor måste tåla kritik för dessa påståenden, i synnerhet om han uppger att informationen kommer från en allvetande källa.
3. Hahn har självfallet inget belägg för att jag skulle anse »att en vetenskapsman inte får skriva en utomvetenskaplig text, inte ens om utgångspunkten framgår tydligt«. Däremot anser jag att en professor i ett medicinskt ämne kan förväntas hålla sig inom ramarna för vetenskap och beprövad erfarenhet då han offentligt ger uttryck åt uppfattningar i medicinska frågor.