Problematiken kring begreppet utmattningssyndrom som vi tog upp i vår artikel var minst tvåfaldig: 1) Svårigheter som uppstår när man använder kausala formuleringar i psykiatrisk, och även annan, diagnostik. 2) Om den kliniska presentationen av »utmattningssyndrom« skiljer sig signifikant från den vid egentlig depression eller generaliserat ångestsyndrom (GAD).

Vi har påpekat att »reaktivi-tet« i form av mottaglighet för yttre psykologiska påfrestningar föreligger vid snart sagt alla psykiatriska sjukdomstillstånd och att det inte är rimligt att tillskapa en ny specifikt reaktiv sjukdoms-entitet. Modern etiologisk psykiatrisk forskning fokuserar på samspel mellan olika omgivningsfaktorer och mel-lan gener och omgivningsfaktorer.
Ingvar Karlsson förefaller hålla med oss om detta. Han har lång klinisk erfarenhet av geriatriska depressionssjukdomar och stressproblematik och tycks anse att patienter med »utmattningssyndrom« har så mycket kognitiva problem, är så oföretagsamma och så svårbehandlade att detta motiverar att de särskiljs till en egen diagnos.

Kognitiva symtom är vanliga vid depressiva syndrom, inte minst vid bipolär depression. Minst ett par DSM-IV-kriterier för egentlig depression behandlar detta. Problem med minne, koncentration och logisk skärpa finns vid alla de stora psykiska sjukdomarna.
De kliniska symtom som kvarstår vid partiell remission av en genomgången egentlig depression, och som kan göra återgång till fullt arbete så besvärlig, är just dessa kognitiva begränsningar.
Det är möjligt att patienter med företrädesvis dessa symtom borde föras till en undergrupp av egentlig depression på samma sätt som säsongbunden depression och atypisk depression. Kanske »dys-exekutiv« depression kunde bli en sådan i kommande DSM-versioner?

Ställd inför en person med ospecifik symtombild, som inte till alla delar verkar låta sig beskrivas med diagnoser-na depression eller generaliserat ångestsyndrom, kan klinikern lockas att ta till en dia-gnos där förklaringar kan tillskrivas omständigheter i vederbörandes livssituation. Vi håller fast vid att detta leder till fler svårigheter än lösningar.