En pensionerad apotekare, som disputerat i farmakologi, berättade nyligen att han tog fem olika läkemedel. Han fick olika generika stup i ett och begrep inte hur vanligt folk klarade detta då han själv hade svårigheter att hålla reda på doserna. En dansk undersökning [1] av läkemedelsanvändningen hos patienter äldre än 65 år visade skrämmande siffror. En 72-årig man hade tex hämtat ut Zocor vid 14 tillfällen och fått 8 byten. I en norsk undersökning [2] uttryckte var tredje patient bekymmer över att byta preparat, och i en svensk studie [3] angav 25 procent av patienterna att de fick sämre effekt. De som bagatelliserar dessa upplevelser, och trumpetar att allt är samma sak, behöver tid för eftertanke.

Att byta ett läkemedel kan gå an, men om man som många äldre har 7–8, blir det snårigt även för den klartänkte och dennes anhöriga. För sertralin 50 mg – avsett för patienter med depression, tvångs- och paniksymtom, social fobi – fanns i december 2008 på listan över utbytbara läkemedel 34 produkter med 13 helt olika namn. Vad som serveras beror på månadens pris. Konsekvensen är försämrad följsamhet med dubbelmedicinering eller överhoppade doser. Samhällets kostnad för dålig följsamhet – kasserad medicin, förlängd sjukdom – är okänd.

I bla Finland och Frankrike får patienten samma läkemedel under receptets hela giltighetstid. I huvudbetänkandet inför omregleringen av apoteksmarknaden [4] konstaterades »… att det vore en fördel om bytesfrekvensen mins-kade. Effekten torde bli såväl minskade kostnader för samhället som minskade risker för felmedicinering från patientens sida.« Samma uppfattning kom Socialstyrelsen till i en rapport 2004 [5]. I Socialdepartementets publicerade lagförslag till omregleringen har detta kloka konstaterande inte följts upp.

Det är inte bara för patienter som utbyteshysterin är besvärlig. Flera undersökningar [6, 7] av sjuk- och distriktssköterskors arbetssituation har visat på ökad osäkerhet och merarbete. En undersökning visade att ca 1/3 av alla ändringar i vårdens ordinationsunderlag kunde härledas till byte av generika. Risken för felmedicinering är stor om underlaget inte stämmer. Trots politiska honnörsord om ökad patientsäkerhet efter snart sagt alla TV-reportage om aktuella missförhållanden vidtas inte enkla åtgärder.

En behövlig omreglering av apoteksmarknaden är ett tillfälle att förbättra läkemedelsanvändningen. Propositionen om omregleringen bör innefatta att samma utbytespreparat används under receptets giltighetstid. Rätt tillämpad spar utbytesreformen årligen flera miljarder; missriktad blir den ett nollsummespel.