Vi läste med intresse Jan Samuelssons och medarbetares artikel om polycytemia vera (PV) i LT 3/2009 (sidorna 104-9). Det är en gedigen och strukturerad uppdatering av riktlinjer för dia-gnostik och behandling.

Vi har dock en kommentar till diagnostiken av PV såsom den framställs i artikeln. I Figur 1 visas en diagnostisk algoritm där patienter med högt Hb och subnormalt erytropoetinvärde förväntas genomgå både analys med avseende på JAK2-mutation och BM-biopsi för att diagnosen ska kunna ställas.

I texten säger författarna vidare: »Benmärgsbiopsi ger viktigt stöd för diagnosen polycytemia vera och även information om eventuell fibros i benmärgen [16, 23, 24]. WHO:s reviderade diagnostiska kriterier [16] (Fakta 1) är mycket lämpade för rutinsjukvård.« Två av de arbeten författarna refererar till är dock från pre-JAK2-eran, och det tredje är WHOs aktuella diagnoskriterier som även sammanfattas i Fakta 1.

Av dessa kriterier framgår att diagnosen PV mycket väl kan ställas utan benmärgsbiopsi hos patienter med högt Hb när S-epo är lågt och JAK2- mutation föreligger. Eftersom minst 95 procent av alla PV-patienter har JAK2-mutation, vilket författarna också påpekar, torde BM-biopsi kunna undvaras hos den absoluta majoriteten av patienterna i denna grupp.
Vi anser således att den föreslagna utredningsalgoritmen i Figur 1 bör modifieras för att reflektera detta. Vi anser inte att patienter bör genomgå en onödig, resurs-krävande och ibland smärtsam undersökning som inte påverkar den omedelbara handläggningen av dem.