I Läkartidningen 5/2009 (sidorna 266-7)återges under rubriken »Hallandsläkarna underkänner vårdvalsmodell« resultatet av en enkätundersökning om hur läkare ser på vårdvalssystem som införts, däribland Vårdval Halland.
Vi känner oss mycket frågande inför rubriksättningen och en del av de analyser tidningen gör av resultatet.

Först vill vi vara mycket tydliga på en punkt:
Vi skapade Vårdval Halland för att ge hallänningen en verklig valfrihet, ökad tillgänglighet och en ännu bättre närsjukvård.
Efter årtionden av olika försök att uppnå förbättringarna genom att stimulera och justera den traditionella primärvården ville vi nu, bland annat genom att ge invånarna möjlighet att »rösta med fötterna«, stimulera utvecklingen, inte minst när det gäller servicekvaliteten.

Den utvärdering som gjorts av Ekonomihögskolan vid Universitetet i Lund visar också på en rad förbättringar när det gäller bland annat tillgänglighet och ett ökat utbud. Halland hade redan tidigare toppsiffror när hallänningen satte betyg på primärvården. Med Vårdval Halland har denna position förstärkts ytterligare.
Lika villkor och ersättning för privat och offentligt drivna vårdenheter är en av Vårdval Halllands grundstenar. Vårdval Halland ger också vårdens medarbetare stor frihet att utforma hur man möter invånarnas behov. Ekonomiskt gör vi med Vårdval Halland en satsning på närsjukvården, som tillförs cirka 100 miljoner kronor under fyra år, under förutsättning att de uppsatta målen nås.

Vårdval Halland är inte en reform som tar sikte på organisationen. Det är inte vårdenheters ekonomi eller olika yrkesgruppers behov som satts i främsta rummet utan det goda resultatet. Vi inser naturligtvis att det innebär utmaningar att ställa om från anslagsfinansiering till att vara beroende av nöjda invånare i en konkurrensutsatt verklighet. Men det är just i invånarnas verkliga och ekonomiska inflytande som drivkraften till utveckling finns.
Som sagt: att byta system och sätt att tänka innebär utmaningar. Därför ser vi det, till skillnad från Läkartidningen, som positivt att
• hälften av de tillfrågade läkarna anser att Vårdval Halland innebär att närsjukvården kommer att förbättras
• fyra av tio halländska läkare i stort sett är nöjda med ersättningssystemet
• en av tre också anser att ersättningssystemet premierar ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt.

Läkartidningens rubrik känner vi inte igen oss i. Vad vi i Halland ser är att närsjukvården har tagit ett rejält steg framåt. Vårdenheterna i Vårdval Halland har på ett förtjänstfullt sätt axlat ett utökat ansvar och på många håll gjort det med stärkt självförtroende och entusiasm.
Utvecklingen av Vårdval Halland fortsätter. För oss är det viktigt att dra lärdom av den externa utvärderingen och av våra erfarenheter. Detta arbete pågår hela tiden. Bland annat tittar vi på hur hälso- och sjukvårdspengen kan kompletteras med andra variabler.
I den fortsatta utvecklingen av Vårdval Halland tar vi tacksamt emot alla kloka tankar och synpunkter, från våra läkare och från övriga engagerade medarbetare i den hallländska vården.