Många vittnar om skol- hälsovård som inte fungerar optimalt. Rektor ansvarar för skolbudgeten, där även elevhälsan ingår. Allt fler elever per skolsköterska har rapporterats. Alla elever får inte den undervisning i ämnet »sex och samlevnad« som enligt svensk lag ska ges.

Ungdomsmottagningarna når inte ut till alla och handlägger då det redan uppstått problem. De startades 1975 och finns över hela landet och föregicks då av en ny abortlagstiftning. Vägledande för verksamheten var direktiv från Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar (FSUM), och arbetet skulle främja minskat antal sexuellt överförda sjukdomar och förhindra oönskade graviditeter. Dessa mål har inte uppnåtts, som vi sett i all statistik.
Dr Anders Milton har fått uppdraget att se över abortverksamheten men ännu inte kommit med en genomlysning, som skulle ha varit färdig i slutet av 2008. När får vi dessa synpunkter?

För att ge eleverna bättre kunskap i skolan borde budgeten vara öronmärkt för ändamålet, och eftersom ungdomsmottagningarna inte har kunnat bemästra vare sig abortproblematiken eller antalet sexuellt överförda infektioner borde en genomlysning av dess verksamhet vara rimlig efter över 30 års verksamhet – kanske också slås samman med skolhälsovården där skolläkare/skolsköterska ska ha budgetansvar.