En produkt som kan köpas i livsmedelsbutiker marknadsförs av företaget Ellen, som presenterar sig som ett företag »which sells probiotic sanitary products for women«.
Det handlar om en tampong med frysvakuumtorkade laktobaciller som marknadsförs som om det är dokumenterat att den kan ändra den vaginala floran så att den blir dominerad av laktobaciller. Att man inte kan åstadkomma en sådan bestående floraföränd­ring framgår av en översiktsartikel från 2007 [1].

Det som föranlett mitt inlägg var ett meddelande från företaget, där man vidgat sina påståenden om den aktuella produktens effekter.
Texten, som är på engelska, innehåller påstående om att den förbättrar »infection defence against pathogens«. Man ger alltså sken av att tampongen bland annat skulle hjälpa mot insjuknande i genitalorganen.
När det gäller denna typ av exogena infektioner måste man ju först bli smittad innan man ens kan påstå att man kan få effekt av en behandling, i detta fall att bli botad av tampongen ifråga.

Försäljning sker nu av produkter med mjölksyrabakterier för vaginal applikation också till kvinnor i områden där sexuellt överförda infektioner är frekventa, till exempel livshotande infektioner med HIV, och där tillgången på bromsmediciner är begränsad.
Diskussionsinlägg av tongivande personer engagerade i probiotikaforskningen pläderar för att laktobaciller kan skydda mot alla typer av veneriska infektioner, alltså infektioner orsakade av bland annat virus som herpesvirus och bakterier, inklusive gono­kocker, mykoplasma- och ­klamydiaorganismer.
Vid den andra europeiska konferensen om probiotika och deras applikationer, som hölls i Krakow 15–17 oktober 2008, påstod tongivande probiotikaforskare påstod att det föreligger en sådan effekt.

I de preliminära studier man rapporterade om vid mötet fanns inte sexuellt beteende och sexuellt risktagande dokumenterat hos de kvinnor man studerat respektive hos deras partner (Abstraktsamling. II European conference on probiotics and their applications. EUPROBIO 2008: Krakow; 15–17 oktober, 2008), vilket måste vara ett krav i detta sammanhang.
Det är allvarligt om man påstår att man kan undvika sexuellt överförda infektioner genom att köpa laktobacillprodukter för vaginal applikation. Det är särdeles beklagligt om sådana påståenden når kvinnor i områden där kunskapen om genitala infektioner är ytterst begränsad och där smitta med HIV är ytterst reell.
Det kan ligga nära till hands att ta till argument från probiotikaforskningen vad avser andra organsystem när man diskuterar vaginal applikation av laktobaciller, vilket definitivt inte har bäring i detta sammanhang.

Att föra in en främmande kropp, som en tampong, i vagina för att återställa en förändrad flora kan förefalla tala mot de kunskaper vi har om infektioner i allmänhet. Det är också känt att vissa lactobacillstammar är inflammationsbefrämjande. Om detta gäller stammar som ingår i Ellenprodukten är inte dokumenterat.
Det ska här påpekas att bakteriell vaginos, som är en av »indikationerna« för produkten, inte är ett inflammatoriskt tillstånd, det vill säga inte är en vaginit.
I vagina höjs pH vid cervicit genom att var rinner ned i vagina, vilket leder till att vaginalfloran förändras. Det ligger nära till hands att kvinnor som fått gonorré och klamy­diainfektion föranleds tro att den flytning de noterar kan »botas« med laktobacillpreparat. Detta är ytterligare en aspekt på oreglerad försäljning av produkter för human- och hemmabruk som kan få allvarliga följder.

Konceptet att addera laktobaciller till en tampong för att försöka påverka vaginalfloran förefaller suboptimalt, då pH under menstruationen är fysiologiskt förhöjt, det vill säga möjligheten för laktobaciller att kunna persistera i ekosystemet är då som lägst under cykeln.
Det fanns ett tidigare föreläggande från Kommerskollegium mot företaget Ellen om att ta bort påståenden om att deras produkt kan bota sjukdomar. Detta tycks inte ha påverkat företaget, trots att Marknadsdomstolen satte upp ett markant vitesföreläggande!

Det tycks angeläget att upprätta en kompetent enhet som kan utvärdera den eventuella nyttan, respektive eventuella skador, av diagnostiska och terapeutiska produkter avsedda för humant bruk, produkter som i dag inte omfattas av den kontroll som sker av mediciner som ska bli receptbelagda.
Vad avser den förstnämnda typen av produkter är USA ett föregångsland genom arbetet på Food and Drug Administration (FDA). Den dokumentation som FDA kräver för produkter som ska säljas över disk är mer omfattande än den som krävs för sedvanliga läkemedel.
Skälet som man åberopar är att dokumentationen är extra viktig för icke recept­belagda humanprodukter, ­eftersom det här saknas den »säkerhetslänk« som läkare och apotekspersonal utgör när det gäller receptbelagda läkemedel.

Ellentampongen har i Sverige hittills klassificerats som en vanlig konsumentprodukt och regleras därigenom enbart av den allmänna produktsäkerhetslagen. Man undgår därmed all kontroll av eventuella kliniska effekter respektive avsaknad av biologiska effekter, det vill säga om produkten är verkningslös. Omklassificering av tampongen är nu uppe i en arbetsgrupp inom EU-kommissionen.
*
 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.