Jag delar helt Johan Cullbergs med flera (Läkartidningen 14/2009, sidorna 1024-5) uppfattning att psykosociala och psykologiska behandlingar i framtiden måste anpassas till varje patients förutsättningar. Olika människor och olika situationer behöver olika insatser av terapi, läkemedel, ibland elbehandling (ECT) eller kombinationer.

En mångfald av terapiformer behöver kunna användas – såväl kognitiv beteendeterapi (KBT) som psykodynamisk korttidsterapi, interpersonell terapi och familjeterapi. Detta kräver förstås också en stor bredd i kompetensen bland våra medarbetare.
I Stockholm har vi nu skapat Centrum för psykiatriforskning (CPF) för att säkra såväl kompetens- och utbildningsbehoven som den patient- och vårdnära forskningen. Verksamheten på Psykoterapiinstitutet ingår nu i CPF.

KBT har numera starkt evidensstöd, vilket också avspeglar sig i bland annat Socialstyrelsens föreslagna riktlinjer vid behandling av ångest och depression. Där är bekymret framför allt tillgång till behandlare med kompetens på olika nivåer. För andra terapiformer som psykodynamisk terapi är evidensen i studier hittills av lägre grad. Därför behövs ytterligare forskning kopplad till behandling i praktiken (även om strukturerad psykodynamisk korttidsterapi också på senare tid har fått tydligare vetenskapligt stöd).
Sådan forskning kan nu ske inom ramen för CPF, som är tydligt kopplat till våra olika psykiatriska sektorer i Stockholms läns landsting. Inom utbildningarna ger samma samverkan genom praktik möjligheter till klinisk träning på de patientgrupper som är vanliga i psykiatrin.

CPF har ett bredare uppdrag än sin företrädare Psykoterapiinstitutet – som alltså inte har lagts ned, ett missförstånd som har spridits i vissa kretsar. Tvärtom finns inom CPF ett särskilt kompetenscentrum för psykoterapi. Någon besparing har heller inte skett.
Totalt går 200 personer per år utbildning för psykoterapeutisk behandling. 80 procent är uppdragsutbildning, där framför allt medarbetare med tidigare psykodynamisk utbildning får påbyggnad i KBT och därmed dubbel kompetens. Just nu går påbyggnadsklasser i KBT, kognitiv terapi och psykodynamisk terapi.

Till följd av ett ensidigt beslut från utbildningsstyrelsen, där landstinget är representerat men Karolinska institutet har ordförandeposten, kommer från i höst endast KBT-utbildning att erbjudas. Detta beslut var en av orsakerna till att vi skapade CPF – för att även fortsättningsvis kunna utbilda i fler terapiformer, samtidigt som alltså utbildnings-, praktik- och forskningsmöjligheterna generellt förbättras.
Inför kommande års intagningar utgår vi därför från att landstingets behov av olika utbildningar inom psykoterapin kan tillgodoses inom CPF och dess kompetenscentrum för psykoterapi.
I framtiden kommer patienterna i psykiatrin och även primärvården – första linjens psykiatri – att kunna dra nytta av den breddning och förstärkning av utbildning och forskning som Centrum för psykiatriforskning innebär.