Vi vill komma med ett tillrättaläggande angående en uppgift om kostnader för hudcancer som fanns i vår ­artikel i Läkartidningen 39/2008, sidorna 2666-9, »Nevus eller malignt melanom ? Rätt kompetens vid dia­gnostik ger lägre kostnader«.
I skrivande stund var vi medvetna om att dåvarande Statens strålskyddsinstitut (SSI) lagt ett uppdrag på Inger Rosdahl och medarbetare att kartlägga kostnader för hudcancer. Vi hade fått preliminära uppgifter från SSI, som talade för cirka 2 miljarder kronor i totala sjukvårds­kostnader i landet. Även om vi tyckte att denna siffra var hög citerade vi SSI:s rapport från år 2007.

Den fullständiga rapporten om kostnader för hudcancer fick vi kännedom om först efter det att vår egen artikel publicerats [1]. Rapporten visar en total kostnad motsvarande 1,25 miljarder kronor orsakade av hudcancer, vilket fortfarande är en hög siffra.
Vid jämförelse av antal nevusexcisioner ser man en tydlig skillnad mellan de båda rapporterna. Tinghög och medarbetare utgick från Linköpingsregionen och extrapolerade till landet i helhet.

Lindelöf och medarbetare utgick från Stockholmsregionen. Excisionsintensiteten förefaller vara cirka 2,5 gånger högre i Stockholm. Kostnader för nevusexcision blir av denna anledning högre i Stockholm.
Till detta kommer den relativt stora andelen nevusexcisioner på sjukhus och av privata vårdgivare, som båda får en högre ersättning än vårdcentraler. Detta tillsammans kan förklara varför kostnader i Stockholmsregionen är högre. Båda rapporterna pekar på hudtumörer som ett hälsoekonomiskt problem. I Sverige ökar för närvarande skivepitelcancer i huden mest av alla maligna tumörer, följt av malignt hudmelanom.

Ökningstakten har eskalerat det senaste decenniet. Till detta kommer stora mängder basaliom och förstadier till hudcancer. Totalt registrerades över 52 000 invasiva och premaligna hudtumörer, enligt statistik över cancerincidensen i Sverige år 2007 från Socialstyrelsens epidemiologiska centrum.

Hudcancerproblemet har nu uppmärksammats i den nyligen offentliggjorda nationella cancerstrategin (En nationell cancerstrategi för framtiden, Statens offentliga utredningar 2009:11). En samordnad hudcancerprevention föreslås för att på sikt minska incidensen, som huvudsakligen tillskrivs UV-strålningen.
Rapporten av Tinghög och medarbetare har varit betydelsefull för cancerstrategins satsning på prevention.
Vår egen artikel har också fått genomslag genom att den signalerar betydelsen av ökade kunskaper för identifiering av de nevi som kan utgöra förstadier till melanom och därmed bör avlägsnas ur preventivt syfte. Onödiga nevusexcisioner medför för närvarande höga onödiga kostnader.