Förra året var 3 081 hemlösa i Stockholms Stad, av dessa var drygt 400 akut hemlösa; det vill säga bodde på härbärgen eller var uteliggare. Hemlösheten har blivit ett naturligt inslag i gatubilden, ett normaliserat tillstånd av utanförskap. Sam­­tliga partier i Stockholm bär ansvar för detta.
Det är helt uppenbart att högermajoriteten på alla sätt förvärrar situationen för hemlösa i Stockholm genom utförsäljningen av allmännyttan och en bostadspolitik som både nationellt och lokalt slår mot allmännyttan och hyresrätten.
Tror ni att den som varit missbrukare och hemlös får flytta in i en bostadsrättsförening?
Det görs en mängd bra saker för de hemlösa i Stockholm av både kommunen, landstinget och frivilligorganisationerna. Trots det minskar hemlösheten inte mer än marginellt. Så har det varit alldeles för länge. Vi som lever år 2008 borde väl se hemlösheten som en väldigt märkvärdig företeelse. Ska vi
i en modern, mycket ekonomiskt stark stad, ha 3 081 hem­lösa varav 400 uteliggare? Ska vi ha en acceptans för misären? Eller ska vi sätta oss ned och göra något?
Stockholmsvänstern har i sitt budgetförslag för Stockholms stad 2009 lagt upp en 5-årig plan för att avskaffa hemlösheten. Genom en tyd­lig stadsövergripande plan med tydliga årsmål och stora satsningar ska Stockholm på 5 år ta bort hemlösheten.
Här är några av förslagen:
• Förstärk arbetet med barn och ungdomar i riskzon så att de inte hamnar i utanförskap.
• 500 lägenheter per år till hemlösa under fem år + 100 lägenheter i stödboenden per år för hemlösa med psykisk problematik.
• Boendestöd för dem som vill + arbete i sociala koo-perativ.
• Budget och skuldrådgivning.
• Individuell handlingsplan till alla hemlösa.
• Hemlöshetskoordinatorer i stadsdelsnämnderna för att stoppa vräkningar och nyrekrytering.
• 29-årsgräns på härbärgen – ingen ung vuxen ska pla­ceras på härbärgen.
• Ersätt daghärbärgen med sociala kooperativ som har en klar och tydlig inriktning.
• 0-tolerans för vräkningar av barnfamiljer och äldre.
• Minska antalet härbärgen – satsa på andra boenden.
Vi i vänstern vill också göra en brukarundersökning bland hemlösa, för att göra de hemlösas röster hörda. Med den som grund vill vi bilda en referensgrupp med hemlösa, frivilligorganisationer och politiker från samtliga partier.
Det kan inte vara så svårt att ge ett värdigt liv till 3 081 personer, det är fullt möjligt att avskaffa hemlösheten, bara viljan finns. Och den viljan borde vara självklar.