Stig Nyman (KD) skriver i en replik i Läkartidningen (17/2009, sidan 1198) att »… vi behöver gå från en kultur- och gruppbaserad ämbetsmanna- och hantverkskultur till industriella (min kursivering) system för tjänsteproduktion«.
Sjukvårdens resurser är begränsade. Vården behöver optimeras för att så många som möjligt ska få glädje av resurserna. Det förstår vi alla.
Att betrakta sjukvården som ett industriellt system kan dock inte accepteras. Jag förordar en alternativ syn, och framför allt ett alternativt ordval, då orden påverkar tanken, medvetet eller omedvetet.
En industri bygger på vinstintresse. Olönsam industri läggs ner ­– det ser vi i krisens år 2009. Gamla maskiner ska ersättas med nya, moderna, som producerar mer. Uttjänta maskiner avskrivs och kasseras.
I SOU-utredningen »Döden angår oss alla« (SOU 2001:6), som jag deltog i, diskuteras två etiska principer: Aktörsprincipen versus människovärdesprincipen.
Enligt aktörsprincipen har människan sitt värde som aktör. Till exempel är en sjukskriven yngre person i ett industriellt system ett »produktionsbortfall«, och det lönar sig därför att satsa resurser på hennes/hans sjukvård för att »få igång maskineriet« igen.
Enligt människovärdesprincipen är människan i första hand en person med ett unikt värde, även när hon inte »producerar« nyttigheter eller skatteintäkter. Människovärdet är knutet till människans existens ­– inte till det hon har eller gör. Jag förordar människovärdesprincipen. Då kommer patienter med störst behov att bli prioriterade, även om de är gamla, sjuka, svaga eller döende.
Jag har lång erfarenhet av arbete med de allra svårast sjuka inom den palliativa vården, som betonar vikten av att se till hela människans behov: de fysiska, de psykiska, de sociala och de existentiella/andliga.
Människan är mer än ett lårbensbrott eller en hjärtinfakt, mer än en produkt på det löpande bandet.
Jag tror också på vikten av att ha fyra etiska principer som ledstjärna: att göra gott, att inte skada, att vara rättvis och att respektera självbestämmandet. Jag tror inte på industriell »vinst- och belöningsetik«.
I slutet av artikeln betonar Stig Nyman patientbehovet och behovet av lyhördhet och nytänkande. Från mitt perspektiv vill jag som ett exempel på lyhördhet och nytänkande återinföra ord som humanitär, människovärde, empati och helhetssyn.