Lars Linnersten hävdar att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket överskrider sitt mandat genom att ge sig in på områden som inte ligger inom ramen för uppdraget.
TLV har i uppdrag att bestämma vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed räknas in i högkostnadsskyddet. Antingen får ett läkemedel ingå eller så får det inte göra det. TLV ska i likhet med andra beslutsfattande myndigheter redovisa skälen för sina beslut. Innebörden av ett beslut om subvention är att behandlande läkare har möjlighet att förskriva läkemedlet utan att patienten drabbas av höga kostnader för sin medicin.
I de genomgångar av läkemedelssortimentet som pågår värderar TLV kostnadseffektiviteten vid användningen av läkemedel inom skilda terapiområden. Målet är att medlen inom läkemedelsförmånerna ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Om kostnaden för ett läkemedel är högre än för andra jämförbara läkemedel ska TLV pröva om den högre kostnaden uppvägs av en bättre effekt och/eller minskade kostnader.
Vår uppgift är att göra den värderingen och redovisa motiven för våra ställningstaganden.
TLV meddelar således beslut om subvention men utfärdar däremot inte några rekommendationer om användningen av läkemedel generellt eller i det enskilda fallet.