Patientdatalagen (PDL) är en tillgänglighetsreform. Lagen ska öka möjligheterna till att patientuppgifter finns tillgängliga där patienten behöver vård. Syftet är att detta ska öka patientsäkerheten samtidigt som respekten för patientens integritet upprätthålls. Därför är det olyckligt att Jonatan Salzer har misstolkat mina svar till honom. Hälso- och sjukvården gagnas inte av att yrkesutövare blir rädda för att använda uppgifter på ett ändamålsenligt sätt för att ge patienten en så god och säker vård som möjligt.

PDL tillåter att en läkare tar del av dokumenterade uppgifter om en patient om han eller hon behöver det i sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Det är till exempel tillåtet att använda sig av uppgifter om en patient för att föra patientjournal, för administration, för att säkra kvaliteten, för uppföljning och för tillsyn av verksamheten. Läsning av patientjournaler som innefattas i vårdgivarens rutiner för kvalitetssäkring eller uppföljning är således förenligt med PDL.
Det är naturligtvis också tillåtet att använda patient­uppgifter i en rond om det behövs för att erbjuda en god och säker vård. Vården måste kunna arbeta i team för att tillgodogöra sig så mycket samlad kompetens som möjligt.
En annan sak är att vård­givaren måste hantera behörighetsfrågorna så att kraven på spårbarhet uppfylls. Alla som arbetar i vården ska ha en individuell behörighet för tillgång till patientuppgifter. Om arbetet ibland måste läggas upp på ett sådant sätt att flera anställda använder patientjournalen samtidigt kan spårbarheten tillgodoses på annat sätt, till exempel genom att anteckna i patientjournalen vilka som deltagit i en rond.

När det gäller kandidaters tillgång till patientuppgifter måste man skilja på renodlad utbildningsverksamhet och kandidaternas deltagande i vården. PDL är tillämplig på vårdgivares behandling av patientuppgifter i hälso- och sjukvården. Utbildningsverksamhet är inte hälso- och sjukvård. Därför är det inte tillåtet för studenter att läsa patientjournaler i utbildningssyfte utan patientens samtycke. Om en kandidat som ett led i sin utbildning deltar i vården av en patient, exempelvis genom att delta i en rond, måste han eller hon förstås få ta del av de uppgifter som är nödvändiga för det arbetet.