I Monika Wallters (vd för Ellen AB) genmäle (LT 28–29/2009, sidan 1840) till mitt debattinlägg (LT 17/2009, sidorna 1197-8) om laktobacill-indränkta vaginaltamponger framhåller hon att produkten uppfyller klassificeringen för konsumentprodukter. Det är just denna klassificering som är problemet.
Svenska myndigheter under pågående EU-ordförandeskap arbetar för att ändra klassifikationen så att man kan kräva vetenskaplig dokumentation för klinisk effekt av produkten. För tampongen saknas sådan dokumentation. Dess försäljning, som kan ske i livsmedelsbutiker, kan leda till att allvarliga tillstånd inte blir diagnostiserade och vederbörligt behandlade.

Wallter skriver att »produkten ska användas vid symtom som klåda, irritation och flytningar m m«. Det allvarliga i sammanhanget är att dessa symtom förekommer vid sexuellt överförda infektioner, liksom vid genital cancer och precancerösa tillstånd som lichen sclerosus. Detta är ett av skälen till att klassificeringen av tampongen är klart olämplig.
Att överlämna till enskilda kvinnor att själva differentialdiagnostisera olika tillstånd, utifrån texten i medföljande produktinformation, är kort sagt befängt. Det är svårt nog även för gynekologer med tillgång till mikroskop och patientnära test.

I ett e-postutskick tidigare i år från Ellen AB avseende ett stipendium beskriver man att man tillverkar produkter mot genitala infektioner, vilket går stick i stäv med vad Wallters skriver i sitt genmäle. När tampongen marknadsförs i länder med hög frekvens av sexuellt överförda
infektioner, och där etiologisk, mikrobiologisk diagno-stik är sällsynt, kan bruk av tampongen försena adekvat antibiotikabehandling och därmed öka risken för komplikationer liksom för smittspridning.

Påståendet i genmälet att 25 procent av alla svenska kvinnor har en rubbad vaginalflora är osant. Dessutom är en »rubbad« vaginalflora, dvs inte dominerad av laktobaciller, inte liktydigt med att floran är onormal, utan den kan utgöra denna kvinnas normala bakterieflora i vagina. De av Ellen AB framförda argumenten kan stigmatisera denna grupp av kvinnor och kan ses som en biverkan av produktinformationen.

Wallter inleder sitt genmäle med att påstå att jag argumenterar mot probiotika generellt trots att jag i mitt debattinlägg explicit anger att jag endast diskuterar Ellens tampong.
Vid ett möte i New Orleans, USA, i maj 2009 visade Summers med sina forsknings- resultat att det inte är laktobaciller som reglerar vaginal-sekretets pH utan att det styrs via en vaginal slemhinnefunktion. Därmed faller helt konceptet med Ellens tampong som regulator av den vaginala mikrobiella ekologin.