Nordström refererar till kvalitet och process kring en avhandling och disputation i Lund. Nordström har en annan uppfattning än fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd. Detta har lett till en omfattande skriftväxling mellan Nordström och berörda parter, vilka alla givits tillfälle att yttra sig. De som är intresserade att ta del av skriftväxlingen i denna process är välkomna att höra av sig till medicinska fakulteten i Lund. Granskning av forskningsprocessen är ett viktigt redskap för att upprätthålla en hög kvalitet i forskningen, och vi välkomnar engagemang som innebär kritisk granskning av vår verksamhet.
I detta fall har vi fått tillfälle att granska både avhandling och process. Resultatet av denna noggranna granskning har för mig inneburit att jag fortsatt har fullt förtroende för våra system för kvalitetssäkring av doktorsavhandlingar, både vad gäller forskningens innehåll och processen kring disputation.