En stor del av sjukvården i Kina finansieras för närvarande med patientavgifter. Det har lett till att många familjer utarmas ekonomiskt när någon i familjen blir allvarligt sjuk. För att motverka detta inför nu Kina en obligatorisk sjukförsäkring som skall ge täckning för basal sjukvård.
Det berättade dr Hao Chai Lei, chef för Health Policy Research i Kinas hälsoministerium, vid en internationell heldagskonferens om den privata sektorns roll inom hälso- och sjukvården i låg- och medelinkomstländer, som avdelningen för global hälsa/IHCAR, Karolinska institutet, anordnade den 11 juli i Beijing i anslutning till IHEA:s World Congress on Health Economics (IHEA = The International Health Economics Association).
Parti och regering i Kina har nyligen beslutat om reformering av hälsosektorn. Man gör stora investeringar i utrustning, infrastruktur och läkemedelshantering för att förbättra utbud och kvalitet av primärvården. Det återstår att se vilken effekt detta kan ha för gemene man.
Större delen av bassjukvården i Kina förmedlas av privata vårdgivare. Sjukhusen drivs till stora delar som självständiga företag trots att de är offentligt ägda, och de berörs endast i begränsad omfattning av reformen.

Bland de många resultat som redovisades vid konferensen framkom ytterligare bevis för den betydande omfattningen av den privata sektorn i låg- och medelinkomstländer, där majoriteten av patienterna får vård av privata vårdgivare av varierande karaktär. Privata aktörer blir också allt mer betydelsefulla inom utbildningssektorn i många länder, inte minst i Sydasien.

Samtidigt gav flera studier bevis för att det offentliga kan arbeta med denna privata sektor genom exempelvis utkontraktering av primärvård och så kallad social franchising, där privata vårdgivare och läkemedelsförsäljare får sälja en produkt i utbyte mot att de ger kunden viss basal hälsoinformation.
Rockefeller Foundation gav tidigare i år Karolinska institutet ett betydande anslag för att organisera konferensen. Flera ledande amerikanska universitet, såsom Stanford och University of California, San Francisco, medverkade i planeringen av konferensen, i vilken flertalet av världens ledande forskare inom ämnet deltog.
En länk till abstrakt och powerpoint-presentationer av föredragen på symposiet finns på Karolinska institutets webbplats för Private Sector Programme in Health (PSP) http://www.psp.ki.se