Normering av språkbruk och exakta beskrivningar av fenomen i världen är svårt men i professionella texter nödvändigt. I LT 34/2009 (sidorna 2052-6) resonerar Johan Petersson och medarbetare om hur man uttrycker och tolkar bakterieodlingsresultat från bronkoskopiskt tagna prov, och visar därmed prov på problemet med inexakta beskrivningar om vad det är som mäts vid en kvantitativ odling.
I fotnot b, Tabell I påstås till exempel att »Angivna värden avser koncentrationen i 1 ml buljong, vilket är internationell praxis. Vid svenska laboratorier tillämpas för närvarande en avvikande rutin för rapportering av odlingsresultat, vilket medför att gränsvärdena blir 1 000 gånger högre (dvs 106 respektive ≥105 CFU/ml)«.

I verkligheten handlar det om två olika storheter som bestäms; koncentrationen av bakterier i trakealsekret re-spektive koncentrationen av bakterier i buljong. Skiljs inte mätstorheterna på något annat sätt, vilket man bör, måste man åtminstone förtydliga enheterna till förslagsvis »CFU/ml sekret« respektive »CFU/ml buljong«.

Om vi ska tillämpa »internationell praxis« i Sverige finns mycket goda skäl att tillämpa SI-systemet för storhetsslag och enheter samt att ha en definierad terminologi för egenskaper som undersöks, det vill säga NPU-systemet [1, 2]. Det betyder dels att man inte trasslar till det med prefix i måttenhetens nämnare (SI), dels att systemet man undersöker ska vara en del av patienten. Med NPU-syntax blir beskrivningen av det man mäter:
• Sekret – bakterier; antalskoncentration = 10^?/L.
• BAL – bakterier; antalskoncentration = 10^?/L.