Vi är glada för att debatten om de nationella registrens användbarhet fortsätter. Det är en nödvändighet för att skapa bättre kvalitet i data i alla register. Den senaste repliken från Ryttberg m fl (LT 41/2009, sidan 2623) kräver dock ett förtydligande.
Tvärtemot vad Ryttberg m fl framhåller är det just hälsodataregistren som har den bästa möjligheten att beskriva multisjuka i Sverige i dag. Hos Socialstyrelsen finns bland annat Patientregistret, som innehåller uppgifter om vilka behandlingar som patienten har fått och patientens tidigare och nuvarande diagnoser och sjukdomstillstånd; Läkemedelsregistret, som innehåller data om hela läkemedelskonsumtionen; och Cancerregistret, där uppgifter om alla cancerfall samlas in.
Tillsammans ger registren en unik möjlighet att kunna beskriva exempelvis multisjuka; uppgifterna i registren kan användas i forskning, uppföljning, för att beskriva vårdtyngd och för analyser av olika patientgrupper och deras sjuklighet.