Hur bra är ett cellprov? Varför får kvinnor livmoderhalscancer trots en riksomfattande organiserad gynekologisk cellprovtagning? Det finns ett HPV-vaccin mot livmoderhalscancer. Går det inte att förebygga livmoderhalscancer genom att utföra HPV-test?
En kvinna kan ställa många frågor. Dessbättre finns det i dag svar på flera av dessa.

Alla kvinnor med livmoderhalscancer, liksom alla kvinnor med förstadier till cancer, har en kronisk infektion med högrisk-HPV. Det är därför som vaccination mot HPV-infektion har startat i landet. Det kommer dock att ta många år innan vaccinationen ger effekt eftersom den i första hand rekommenderas till unga flickor under 17 års ålder. Från och med år 2010 erbjuds alla skolflickor som är 10–11 år gamla gratis HPV-vaccination genom skolhälsovårdens försorg.
Vad kan samhället göra i avvaktan på att vaccinationen ska ge resultat? Varje år får omkring 100 kvinnor livmoderhalscancer trots att de gått på regelbundna cellprovs-kontroller, beroende på att cytologin har låg känslighet.
I Uppsala län utförs sedan år 2002 HPV-test som komplement till den gynekologiska cellprovtagningen. Våra resultat kommer förhoppningsvis att bidra till en effektivisering av hälsokontrollen.

De flesta kvinnor som är i menopaus och får besked om cellförändringar har ingen samtidig HPV-infektion och löper därför knappast någon risk att drabbas av cancer. Sådana cellförändringar uppträder hos äldre kvinnor och är hormonrelaterade. En mognadsstörning i slemhinnan gör att cellprovet feltolkas och blir »falskt positivt« [1].
Mer bekymmersamt är att de flesta kvinnor i menopaus som har förstadier till cancer på livmodertappen och löper risk att drabbas av livmoderhalscancer får besked att cellprovet är normalt. Svaret är således »falskt negativt« [2].
Av våra register framgår att över 60 procent av alla fall av skivepitelcancer på livmodertappen förekommer hos kvinnor över 50 år. Samtidigt hittar man nästan inga fall (< 10 procent) av förstadier till cancer med hjälp av den gynekologiska cellprovtagningen i denna åldersgrupp. Hos kvinnor i menopaus sjunker cellprovtagningens effektivitet brant samtidigt som cancerfrekvensen ökar [3]. När HPV-test utförs på kvinnor i menopaus upptäcks nästan tre gånger så många kvinnor med förstadier till cancer som vid cellprovtagning. Vid HPV-analys i vår region förekommer förstadier till cancer, CIN 2–3, i biopsimaterial från portio i 0,75 procent (10/1 329) av alla prov. Motsvarande siffra vid cellprovtagning är 0,25 procent (15/5 943). Ett HPV-test har således betydligt högre känslighet och dessutom en högre specificitet. De ovan beskrivna ­resultaten presenterades ­vid EUROGIN:s (European ­Research Organization on Genital Infection and Neoplasia) kongress i Monte Carlo, Monaco, den 17–21 februari 2010 [4]. (Kongressen pågår vid denna artikels publicering på lakartidningen.se.) HPV-analyser blir dessutom mer kostnadseffektiva än cytologi. Nu kan sekretprov från livmodertappen tas på filtrerpapper (FTA-kort), en variant av den sort som används av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för genetisk analys eller för PKU-prov på nyfödda [5]. Dessa kort märks med streckkod, är lätta att transportera och lagra i rumstemperatur, och HPV-typning kan genomföras i ett helautomatiserat system med realtids-PCR. Metoden är kvalitetssäkrad och validerad mot det FDA-godkända HPV-testet Hybrid Capture 2 (Qiagen inc) [6] och testades i WHO:s HPV Lab net panel 2008 med ett 100-procentigt resultat [7]. Analysen visar på före-komsten i provet av de specifika högrisk-HPV-typer som kan ge upphov till cancer. Kvinnan kan välja att kontakta en barnmorskemottagning för provtagning eller själv ta provet i hemmet och skicka det till laboratoriet för analys. Våra resultat pekar på att om livmoderhalscancer ska kunna förebyggas på ett effektivt sätt hos kvinnor i menopaus måste dessa erbjudas HPV-test i stället för cellprovtagning. Det är viktigt för kvinnor, barnmorskor och gynekologer att känna till den gynekologiska cellprovtagningens bristfälliga känslighet för kvinnor över 50 års ålder. Förändringen av den gynekologiska hälsokontrollen måste drivas av såväl forskare och gynekologer som kvinnor i det svenska samhället om vi tillsammans ska kunna reducera frekvensen av livmoderhalscancer ytterligare. * Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.