TLV beslutade i slutet av förra året att inleda denna granskning bl a mot bakgrund av att försäljningen av pregabalin ökat kraftigt och att indikationen vidgats sedan vi inkluderade pregabalin i högkostnadsskyddet.

Försäljningsökningen och indikationsvidgningen för pregabalin är något som Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget i Uppsala län, lyfter fram i ett debattinlägg (LT 7/2010, sidan 451). Vi instämmer med Kerstin Hulter Åsberg när hon konstaterar att priset för läkemedel måste vägas mot nyttan.
Det är därför vi kommer att granska om pregabalin och andra läkemedel som används vid bl a epilepsi är kostnadseffektiva. Vår granskning kan resultera i att läkemedlen förlorar subventionen, att de subventioneras för endast vissa indikationer eller att de fortsätter att vara subventionerade för samtliga indikationer.

TLV:s främsta mål är att få ut mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Därför har vi effektiviserat och utvecklat vårt arbetssätt. Numera är vi mer flexibla när vi bestämmer vilka läkemedel vi ska ta upp för omprövning. Att vi nu prioriterar omprövning av subventionen av bl a pregabalin är ett resultat av denna effektivisering.
För att vi ska fatta besluten på ett så gediget underlag som möjligt har vi bett SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, att göra en genomgång av den medicinska vetenskapliga litteraturen angående de aktuella läkemedlen. Vi går själva igenom den hälsoekonomiska litteraturen, och berörda läkemedelsföretag får komma in med det material som de anser bäst beskriver kunskapsläget beträffande sina produkter.

När vi bestämmer vilka läkemedel som vi ska ta upp för omprövning gör vi en bedömning av inom vilka områden det kan finnas problem med en läkemedelsanvändning som inte är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. För att få ett underlag för denna bedömning ber vi bl a företrädare för landstingen om förslag på vilka läkemedel som är prioriterade att granska.

Vi kommer även fortsättningsvis att ompröva läkemedelssubventionerna för hela terapiområden samtidigt som vi numera också omprövar enskilda läkemedel. Vi har tidigare granskat bl a läkemedel mot astma, högt blodtryck och blodfettrubbningar. Resultatet från dessa genomgångar är t ex att läkemedel har tappat sin subvention, att läkemedels subvention har begränsats till endast de indikationer där behandlingen är kostnadseffektiv samt att läkemedelsföretagen har sänkt priserna.
Arbetet har hittills frigjort många hundra miljoner kronor. Pengar som kan användas till andra angelägna ändamål inom hälso- och sjukvården.

Vi tar numera alltså även upp enskilda läkemedel eller mind- re grupper av läkemedel för omprövning. För närvarande granskar vi subventionsstatusen för bl a esomeprazol (Nexium), duloxetin (Cymbalta) och samtliga triptaner utom generiskt sumatriptan.
Vi kommer nu att agera snabbare vid patentutgångar, när ett läkemedels indikation vidgas eller när den prognostiserade försäljningsvolymen överstigs.

Detta nya arbetssätt ger oss bättre förutsättningar att hålla besluten om läkemedelssubvention uppdaterade på en läkemedelsmarknad i ständig förändring. På så vis kan vi också få ut mer hälsa för de skattepengar som går till läkemedel!
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.