WHO uppskattar marknadsvärdet av förfalskade ­läkemedel till 75 miljarder amerikanska dollar år 2010. Världsmarknaden antas omfatta 1–10 procent av alla läkemedel som finns till försäljning. Vid inköp från oseriösa Internetsidor beräknas risken att få ett förfalskat läkemedel vara minst 50 procent.

I Sverige är omfattningen av denna patientskadliga verksamhet inte är känd, men den är troligen i tilltagande. Ett alltför lågt straffvärde gör verksamheten extremt lönsam med liten risk för upptäckt. Problemet är särskilt allvarligt för folksjuk­domar som kräver långvarig läkemedelsbehandling, till exempel reumatiska sjukdomar.
Läkemedelsverket har önskat en rejäl satsning på samordning för att kartlägga denna kriminalitet. Tull-, polis- och åklagarväsendet är här centrala instanser. Till analysen bör knytas hur verksamheten bör beivras och vilka straffpåföljder som borde vara aktuella.
En nödvändig inledande kartläggning och åtgärder mot förfalskade läkemedel från juridisk och polisiär synpunkt, som i sin tur kan komma att kräva en översyn av regelverket för en rad myndigheter och även av lagstiftningen, ger hälso- och sjukvården bättre möjligheter att överblicka hoten mot patientsäkerheten.

En ny organisationsstruktur bör upprättas som fortlöpande kan hålla utvecklingen på läkemedelsförfalskningsområdet och dess konsekvenser för det svenska folket under strikt kontroll.