Diskussionen om fetma­kirurgins dimensionering och struktur tydliggör några svårhanterliga utmaningar för den svenska sjukvården. Förekomsten av fetma har ökat kraftigt på några decennier, en fetma som i sig sänker livskvaliteten för de drabbade och som dessutom har rader av allvarliga bieffekter exempelvis i form av diabetes, kardiovaskulär sjukdom och cancer, och därmed för tidig död.
För dem som lider av fetma finns än så länge bara en behandling – kirurgi – som, jämförd med andra alternativ, har visad god långtidseffekt. Det är en behandling som är relativt ny i stor skala. Tekniken har utvecklats successivt till allt bättre resultat. Det gäller särskilt vid de enheter som når upp till stora volymer. Vid sådana enheter är också möjligheterna att utbilda nya kirurger mer gynnsamma.
För att klara en nödvändig expansion av fetmakirurgin krävs alltså inte bara en prioritering mellan olika delar av vården och inom kirurgin utan även att landstingen samordnar sina produktionsresurser till enheter med höga volymer. Med en sådan samordning kan, på en given resursnivå, fler hjälpas.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har med stor tydlighet nåtts av budskapet ovan. Frågan har diskuterats bland våra politiker i sjukvårdsdelegationen, som sedan beslutat att kansliet ska hantera frågan inom ramen för de samverkansnätverk som SKL har för nyckeltjänstemän i landstingen.
Hälso- och sjukvårdsdi­rektörsnätverket (HSD) har inom sig utsett en arbetsgrupp, bestående av hälso- och sjukvårdsdirektörerna från Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne och Landstinget Västernorrland för att under våren 2010 bereda frågan.
Förhoppningen är att HSD-nätverket ska kunna bidra till att landstingen enas om samordnade insatser för att med tillgängliga resurser få ett så bra utfall som möjligt inom fetmakirurgin. Samverkan med professionen är naturligtvis en förutsättning.
Sam­tidigt gäller det för hela samhället att öka ansträngningarna att med förebyggande insatser minska ­förekomsten av fetma och att utveckla även andra fun­gerande behandlingar för dem som ändå drabbas av fetma.

Läs även
Nationell plan för ­fetmakirurgi står redan på agendan
Läs repliken
Utbyggnad av fetmakirurgi måste infogas i verkligheten
Läs även Kommentar från Sveriges Kommuner och landsting
Fetmakirurgins dimensionering en svårhanterlig utmaning