I Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring [1, 2] finns föreskrivet att vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen (ST) kan genomföras och utvärderas för att ­säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det är nu ett och ett halvt år sedan föreskriftens regler trädde i kraft och vi har under denna tid hållit ett antal informationsmöten där vi träffat ett stort antal läkare ute i verksamheten. Då har det tydligt framkommit att man hos vårdgivarna runt om landet har hunnit olika långt i arbetet med att ta fram ovanstående dokumenterade rutiner för ST. Vår bild av detta styrks även av en kartläggning från Spur i november 2009, som visar att drygt hälften (56 procent) av deltagarna i kartläggningen saknar skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur ST ska genomföras på ett sätt som säkerställer en hög och jämn kvalitet i specialiseringstjänstgöringen [3].

Avsaknad av dokumenterade rutiner skapar problem i den kliniska verksamheten, exempelvis när man ställs inför att lägga upp ett utbildningsprogram för ST. Frågorna är många och kan till exempel gälla formerna för och omfattningen av handledning eller hur man på ett lämpligt sätt lokalt lägger upp ett fortlöpande kvalitetsarbete.
Vi vill därför understryka vikten av att på vårdgivarnivå ta fram dessa rutiner för att fortsätta implementeringen av den nya specialiseringstjänstgöringen. Socialstyrelsen har bland annat i uppdrag att stödja sjukvårdshuvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänstgöringen (SFS 2009:1243, § 14), och vi ser möjligheter att fortsatt samverka med sjukvårdhuvudmännen i detta arbete.
Ett exempel på samarbete är när Socialstyrelsen i oktober 2009 tillsammans med Region Skåne arrangerade en heldagskonferens om nya ST, då regionen bland annat lanserade sina dokumenterade rutiner för ST. Detta möte utgjorde ett forum för att ta del av helhetsinformation om både regelverk och rutiner, och det blev mycket uppskattat. Socialstyrelsen inbjuder därför till att skapa liknande möjligheter till samarbete med vårdgivare och läkarprofession för att tillsammans uppnå målet – en hög och jämn kvalitet i ST.