Svensk förening för allmän­medicin (SFAM) har redan före denna debatt i LT ini­tierat en dialog med SKL med anledning av de avslag vi fått för bidragsfinansiering av pvkvalitet.se och av vår allmänna oro för utvecklingen av kvalitetsarbete i primärvård. Vad vi står för i denna fråga finns att läsa i dokumentet »Uppföljning av primärvård i vårdvalssystem«, som finns tillgänglig på . Samtal med SKL ska inledas i mars, vilket gläder oss.

SFAM motsätter sig inte ­nationella kvalitetsregister. Tvärtom, vi anser att upprepade mätningar är grunden till förbättringsarbete. Det har vi tagit ställning för sedan länge. Vi ser nyttan i att nationella kvalitetsregister finns, men anser att registren som ska användas i primärvård ska vara utformade för att höja kvaliteten på de enskilda vårdcentralerna och ge stor patientnytta.
Patientnyttan ska vara uppenbar och stor jämfört med de resurser som krävs för att delta i registren. De ska inte utformas enbart för att tillgodose andra intressenters behov. Detta kräver en registerdesign och en datafångst som skiljer sig från det som i dag präglar kvalitetsregistren. Det kräver dessutom ett stort engagemang från vår profession och en ökad finansiering av sjukvårdshuvudmannen, SKL. Engagemanget hos oss finns redan både hos våra registerutvecklare och hos oss kliniker.
Jag finner det mycket förvånande att SKL och Göran Stiernstedt inte förrän nu tycks förstå att det är ett problem att man hittills konsekvent avfärdat allmänläkarnas syn på kvalitet och förbättringsarbete. Det krävs större lyhördhet och kunskap än så för att utveckla god kvalitet i dagens svenska primärvård.

Vi finner det anmärkningsvärt att Göran Stiernstedt ­säger att SKL nu bjuder in oss till diskussion då SFAM redan i februari kontaktade honom för att diskutera kvalitetsregister. Det är dock en bisak i denna viktiga fråga. Svensk förening för allmänmedicin ser fram emot konkreta och konstruktiva diskussioner med SKL för att åstadkomma kvalitetsregister med reell patientnytta som stimulerar primärvårdens duktiga medarbetare till vårdproduktion med än ­högre kvalitet i vårt dagliga sjukvårdsarbete. Om dessa register sedan kan bidra till bra allmänmedicinsk forskning kommer vi att känna oss mycket nöjda.