Precis som angivits av artikeln är akutsjukvård en tilläggsspecialitet sedan 2006. Specialiteten har vuxit fram ur ett patientbehov, parallellt med utvecklingen av tidig dia­gnostik, behandling och ett behov av specialistkompetens i det akuta omhändertagandet. Kompetensområdet akutsjukvård finns definierat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring [SOSFS  2008:17].
Svensk förening för akutsjukvård (SWESEM) anser att akutsjukvård bör bli en basspecialitet.

Vad kommer godkännandet av Nicholas Aujalay som specialist i akutsjukvård att föra med sig för praxis? Att avkräva specialister i akutsjukvård som kommer från våra nor­diska grannländer eller andra EU-länder att komplettera med en ST-utbildning i en basspecialitet anser de flesta sannolikt vara orimligt.
Vidare väcker detta funderingar om hur vi mäter uppnådd specialistkompetens. Om uppfyllelse av kraven definierade i målbeskrivningen i akutsjukvård [SOSFS 2008:17] utgör grund för bedömningen av uppnådd kompetens bör specialister som kommer från Norden, EU och Sverige behandlas lika, och då faller det sig naturligt att vägen genom en annan bas är överflödig.
Efter fyra år av konsolidering är det dags att ta steget vidare till akutsjukvård som en svensk basspecialitet.