Under de senaste decennierna har ett mycket stort antal kolleger tjänstgjort/tjänstgör som sjukvårdskonsulter; »hyrläkare med eget företag« inkluderas i gruppen. Dagens exakta antal är okänt men det rör sig säkert om flera tusen, varav de flesta samtidigt är anställda av det offentliga och är konsulter vid sidan om.
Att vara konsult betyder att all ersättning går till ett företag. De flesta konsulter känner inte till ansvarsskillnaderna mellan anställning och företagande eller att vara inhyrd av offentlig respektive privat vårdgivare. Ägare av eller chefer för privata vårdföretag, inklusive bemanningsföretag, känner förmodligen inte heller till dessa skillnader.
Det ska poängteras att inlägget inte handlar om vårt enskilda professionella läkaransvar, det som HSAN och Socialstyrelsen övervakar. Däremot kan en egen ansvarsförsäkring behövas.

Traditionellt har de flesta av oss, åtminstone medlemmar i Läkarförbundet, tecknat en yrkesförsäkring hos SalusAnsvar. Olika nivåer erbjuds och därmed olika premier: från student, pensionär och anställd till ­fritids- och heltidspraktiker. Det kan tidigare ha varit en adekvat skala, men eftersom konsulter nu finns är det en brist att deras försäkringsbehov inte täcks. Det vill säga allt som kan vara rimligt för en konsult att känna till, inklusive vilka individuella risker som bör försäkras.
SalusAnsvar har högre premier för kolleger som inte är medlemmar i Läkarförbundet. Man kan anta att en hel del av dessa är oförsäkrade.

En anställd behöver kanske inte en yrkesförsäkring, men som oförsäkrad bör man aldrig hjälpa anhöriga med t ex recept, och man bör noga akta sig för att hjälpa till vid olyckor eller akut sjukdom (det vill säga undvika att vara en barmhärtig samarit). Oförsäkrade konsulter lever väldigt riskabelt.
Anställda hyrläkare bör ta reda på sitt bemanningsföretags – arbetsgivarens – försäkringar. Är de bristfälliga bör hyrläkaren lämna före-taget eller själv försäkra sig.

Patientskadelagen stadgar att en vårdgivare ska ha en försäkring som ger patienten ersättning vid skada efter felbehandling. Ersättning enligt lagen utgår primärt ur vårdgivarens försäkring. En offentlig vårdgivare är skyldig att i sin försäkring inkludera all verksamhet, även den som bedrivs av privata vårdgivare som har avtal med honom.
En privat vårdgivare, där-emot, behöver inte teckna en sådan försäkring för inhyrda konsulter, vilka därför är skyldiga att ha en egen patientförsäkring (förhoppningsvis kombinerad med en ansvarsförsäkring). Samma sak måste gälla för en läkarbemanningsfirma med anställda.

Patientförsäkringen ersätter i huvudsak personskada på patient till följd av felbehandling. Den blir tillämplig vid patientskada orsakad av 1) undersökning, vård eller behandling, 2) fel hos medicinsk produkt, 3) felaktig diagnostisering, 4) överföring av smittämne som lett till infektion, 5) olycksfall under undersökning, vård eller behandling, och 6) felaktigt utlämnande eller ordination av läkemedel. Om detta inte är tillämpligt kan en ansvarsförsäkring träda in.

En ansvarsförsäkring ska i första hand täcka person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt följd av skada och som drabbar den skadelidande och som inte täcks av patientförsäkringen. Ansvarsförsäkringen täcker även ett försäkringsbolags utredningskostnader i samband med skadeståndskrav.
En »ren« förmögenhetsskada omfattas i princip inte av en traditionell ansvars- försäkring (och inte heller av patientförsäkringen). Med ren förmögenhetsskada eller ren förmögenhetsförlust
menas en skada som saknar samband med den person-
eller sakskada som drabbat den skadelidande. En vård-givare kan rikta ett skadeståndskrav mot en konsult för att denne utfört ett uppdrag dåligt, så att uppdrags-givaren därför drabbas av goodwillförlust, extrakostnader och inkomstbortfall.
Advokater och mäklare är skyldiga att vara försäkrade mot ren förmögenhetsskada. Något för våra försäkringar?

När en konsult anlitas av landstinget omfattas han/hon av landstingets patientförsäkring. Om konsulten felbehandlar en patient och skadan är ersättningsgill enligt patientskadelagen kan patienten vända sig till landstinget med en skadeanmälan. Landstingets patientförsäkring ersätter då skadan. Enligt lagen krävs uppsåt eller grov vårdslöshet hos den som vållat skadan för att försäkringsbolaget som utbetalat ersättning ska ha rätt att kräva beloppet åter av konsult-läkaren.
En kollega är inhyrd av ett privat företag som har egna patienter. Kollegan begår ett misstag och orsakar en skada. Patienten kräver företaget på skadestånd, antingen ur företagets patientförsäkring eller enligt allmänna skadeståndsregler. Företaget eller dess försäkringsbolag betalar skadeståndet och återkräver beloppet av konsulten.

Om det privata företagets patientförsäkring (om det har en sådan) tas i anspråk blir konsultläkaren ersättningsskyldig endast om han har agerat uppsåtligen eller grovt vårdslöst (enligt patientskadelagen). Alltså samma regler som om man är inhyrd av ett landsting.
Men om företaget däremot fått betala ersättning vid sidan av patientförsäkringen, det vill säga ur ansvarsförsäkringen, blir konsulten
ansvarig även vid »normal« oaktsamhet. SalusAnsvars ansvarsförsäkring tycks gälla generellt och därför även vid dessa regressanspråk, det vill säga om någon kräver skadestånd av konsulten på grund av utbetald ersättning för
(direkt) skada orsakad av
honom.

Ett företag har anlitat en konsult/hyrläkare som utför en vårdslös felbehandling av en patient. Varken patient eller företaget har lidit person-
eller sakskada, men företaget har åsamkats en ren förmögenhetsförlust. Täcks det av ansvarsförsäkringen? Sannolikt inte, enligt vad som ovan sagts. Men det kan vara trösterikt att veta hur vanskligt (och dyrt) det kan vara att vinna en sådan process.

Synpunkter och förslag.
Till alla kolleger:
• En konsult bör absolut inte vara oförsäkrad, liksom heller ingen annan anställd – offentlig som privat – kollega.
Till Läkarförbundet:
• Utred konsulters och privatanställdas ansvar och det allmänna rättsläget.
• Utred framtida regler av ett förändrat ansvar. Det tycks som om den enskildes yrkesansvar, i dag prövat av HSAN och Socialstyrelsen, ska förändras. Hur blir då den konkreta utvecklingen av vårt civilrättsliga ansvar? Kommer tvistemål att bli vanligare? Det kan påverka alla med- lemmar – anställda, konsulter och egenföretagare.
• Utred vilket innehåll en försäkring bör ha. Kanske inkluderande skydd mot »ren« förmögenhetsförlust och ökat rättsskydd?
• Utred olika försäkringsbolags villkor och priser. SalusAnsvar ägs ju inte av oss längre, varför konsumentupplysning inte kan vara fel, tvärtom. Det finns andra bolag.
Till alla läkarbemannings-
firmor:
• försäkra er.
Till alla försäkringsbolag:
• erbjud konsultförsäkringar.
Till alla vårdgivare:
• kräv att inhyrda är adekvat försäkrade.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.