En grupp i Storbritannien har föreslagit att statiner bör delas ut gratis med snabbmat eftersom statinbehandling kan neutralisera kardiovaskulär risk orsakad av skadligt kostval [1]. Även om det inte ersätter systematiska livsstilsförbättringar, däribland hälsosam kost, regelbunden motion, viktminskning och rökavvänjning, skulle gratis statinpaket, till en ringa kostnad, vara en positiv åtgärd.
Författarna påpekar att inom andra områden rekommenderas eller tvingas individer som väljer riskabla sysselsättningar (motorcykelkörning, rökning, bilkörning) att på olika sätt minimera risker (hjälm, filtercigaretter, bilbälten). Sammalunda äter somliga individer ohälsosamt. Rutinmässig tillgång till statiner där snabbmat tillhandahålls kan enligt dessa forskare vara ett rationellt, modernt sätt att kompensera kardiovaskulär risk. Snabbmatställen erbjuder redan gratis smaktillsatser och ­tilltugg för att komplettera måltider. Ett gratis statininnehållande ackompanjemang skulle erbjuda »hjärtförmåner« som svarar emot effekt­erna av lika tillgängliga salt-, socker- och fettrika tilltugg och smaktillsatser.

Forskarna jämförde ökningen av den relativa risken för hjärt–kärlsjukdom i samband med den totala fettmängden och transfettsyrafettet i snabbmat med den relativa riskreduktionen från daglig statinkonsumtion med utgångspunkt i en metaanalys av statiner i primär prevention av kransartärsjukdom (sju randomiserade kontrollerade studier, 42 848 patienter). Riskreduktionen i samband med daglig konsumtion av de flesta statiner befanns vara större än den ökade risken till följd av det dagliga extra fettintaget i samband med konsumtion av en standardhamburgare med ost och en liten milkshake.