Gunnar Hillerdals inlägg ­»Läkare som miljömarodörer« (Läkartidningen 39/2010, ­sidan 2301) lyfter fram ett mycket angeläget ämne – miljöeffekterna av vår läkemedelsanvändning. Inom Stockholms läns landsting arbetar vi sedan 2001 aktivt med frågan. Fortfarande kvarstår stora utmaningar, och där har läkarna en viktig roll.

En stor del av billiga mediciner i världen massframställs i länder med låga kostnader. Därför arbetar Stockholms läns landsting för att successivt föra in miljökrav och sociala krav vid upphandling av vissa läkemedel. Till att börja med ställs krav på att landstingets läkemedelsleverantörer ska visa hur de arbetar för att säkra att ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention (artikel 32) samt att de regler om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt som gäller i tillverkningslandet följs vid produktionen av läkemedel.

På miljösidan ställer vi i ett första steg krav på att leverantörerna ska ha rutiner som säkerställer att produktens aktiva substans och and­ra råvaror ger upphov till så liten miljöpåverkan som möjligt under tillverkningsprocessen. Parallellt arbetar Miljöstyrningsrådet (ett bolag gemensamt ägt av staten, näringslivet och kommunerna) med att ta fram miljökriterier och sociala krav för läke­medelsupphandling. Kriterier som kommer att kunna användas av såväl privat som offentlig sektor.

Vi arbetar också sedan flera år med att påverka EU-lagstiftningen inom läkemedelsområdet. Det har bidragit till att krav på riskbedömning av läkemedels miljöpåverkan samt att krav på återlämningssystem för oanvända eller utgångna läkemedel har införts för hela EU-området. EU-kommissionen har nyligen också fått i uppdrag att ytterligare utreda läkemedels miljöeffekter och, om nödvändigt, föreslå lagstiftning.

Vi arbetar med att påverka läkemedelsproducenterna. År 2003 införde Stockholms läns landsting en farlighetsklassificering av läkemedel. I samverkan med Läkemedelsindustriföreningen utvidgades denna år 2005 till att även omfatta en riskbedömning. Vi har även tidigare, tillsammans med Apoteket AB, föreslagit utsläpps­begränsning från produktion av läkemedel.
Vi arbetar för att påverka ­förskrivningen av läkemedel. Numera ingår miljöklassificering bland urvalskriterierna för läkemedel i Kloka Listan, Stockholms läns landstings rekommendationslista för läkemedel. När preparat är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris. Följsamheten till Kloka Listan är omkring 85 procent i primärvården. Resultaten från risk- och miljöklassificeringen sprids till förskrivare inom Stockholms läns landsting samt till andra landsting. Sedan 2005 utbildas förskrivare inom landstinget om ­läkemedels miljöpåverkan.
Det är också glädjande att läkemedelsnivåerna i utsläppen från avloppsreningsverken i Stockholm visar en sjunkande tendens.

För att vi ska lyckas i vårt ­arbete är stödet och intresset från läkarkåren avgörande. Den 28 oktober anordnar vi ett seminarium i Stockholm om att ställa sociala krav vid upphandling av läkemedel, dit vi välkomnar såväl leverantörer som läkare.