Gunnar Hillerdal tar upp två viktiga frågor i Läkartidningen 39/2010 (sidan 2301): dels att vi läkare då vi utövar vårt yrke också utövar en påverkan på miljön, dels vårt ansvar för att på olika sätt verka för att människors hälsa inte påverkas av en dålig miljö.
Det är tyvärr först under de allra senaste åren som vårt ansvar för miljöfrågor börjat uppmärksammas. År 2009 tog WMA, på initiativ bl a av Sveriges läkarförbund, fram en deklaration om klimatförändringar och hälsa. För närvarande arbetar man med en deklaration om kemikalier. På förslag av Läkare för miljön (LfM) har Läkarförbundet begärt att läkemedel ska inkluderas.

Det som förvånar mig är att sambandet mellan läkemedel och miljö är en nyhet för Hillerdal. Har budskapet haft så svårt att nå fram?
LfM har drivit frågan om läkemedel och miljö sedan 1997 då vi publicerade rapporten »Läkemedel och miljö – vad vet vi i dag?« År 2004 och 2005 hade vi våra första seminarier om läkemedel och miljö. Åtskilliga landsting har därefter haft seminarier och utbildningar för läkare och annan vårdpersonal. För ett år sedan hade LfM en tisdagssammankomst på Läkaresällskapet.
Apoteket AB, Stockholms läns landsting och så småningom Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har påbörjat ett forskningsarbete som lett till att Sverige är världs­ledande inom området. År 2007 publicerades Joakim Larssons första artikel om läkemedelsrester i ett indiskt vattendrag. Sedan dess har det skrivits åtskilliga artiklar på ämnet läkemedel och miljö i Läkemedelsvärlden, Läkartidningen, Moderna Läkare m fl tidskrifter. Ofta har de refererats i dagspressen. Rapporter har publicerats av bl a LIF, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting, Stockholm Vatten, Mistra Pharma och Nordiska ministerrådet. Ett flertal stora seminarier har avhållits.
Allt detta har inte räckt för att kollegorna ska ha förstått att frågan angår skrået.
Det finns en hel del som vi läkare kan göra för att minska miljöpåverkan av läkemedel. Det viktigaste är att på olika sätt sträva efter en minskad förskrivning av läkemedel. Därnäst kommer att välja så »miljövänliga« preparat som möjligt.
Det pågår arbete på EU-­nivå för att få större gehör för läkemedels miljöpåverkan. Även miljöcertifiering har diskuterats. En frivilligorganisation som är aktiv på denna nivå är Health Care With­out Harm (HCWH), som arbetar för »sjukvård som inte skadar«. Läkarförbundet skulle vara en välkommen medlem där. International Society of Doctors for the Environment (ISDE) arbetar för att få upp ämnet på agendan för FN-­organisationerna UNEP och SAICM. Här är LfM svensk representant.

Om läkarorganisationer som Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet skulle uttala sig så ökar naturligtvis tyngden i argumenten. Kan man sedan få med internationella samfund så vore det ännu bättre.
Vid omröstningen på Läkartidningens webbplats var över hälften av de röstande positiva till att Läkarförbundet ska arbeta för miljöcertifiering. Vi hoppas att Läkarförbundet tar till sig detta och agerar ännu kraftfullare än hittills!