I Europarådets parlament fattades 7 oktober 2010 beslut om resolution 1763 angående vårdpersonalens rätt att hävda samvetsfrihet. I resolutionens första paragraf slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller »någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo«. Vidare att ingen ska diskrimineras om man vägrar medverka till något av detta.
I resolutionens fjärde paragraf slås fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgång till vård och hälsa, dels upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonal. Man föreslår därför att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfrihet.

Denna resolution väckte ­genast debatt och togs upp i en direktsänd SVT Debatt ­
(14 oktober) då bland andra Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm medverkade, liksom flera läkare, tillika medlemmar i förbundet. Eva Nilsson Bågenholm yttrade sig nästan enbart om abortfrågan, och besked om hur förbundet ser på parlamentets resolution som sådan eller frågan om medlemmars rätt till samvetsfrihet lämnades inte.
Debatten kom mest att handla om aborter. Flera läkare i panelen ansträngde sig dock för att lyfta frågan till ett mer principiellt plan. Resolutionen i Europarådets parlament har stor principiell och praktisk betydelse för många andra situationer i sjukvården, till exempel eutanasifrågan, självvalt livsslut, hantering av papperslösa flyktingar, rituell omskärelse av friska pojkar etc.

Sverige tillhör de av Europarådets medlemsländer som saknar ett skydd för åberopande av samvetsfrihet för att avstå från ett ingrepp eller en behandling. Som ett par läkare i debatten tydligt underströk handlar det inte om att handla i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, utan det gäller frågor där det finns handlingsalternativ som påverkas av den enskilda vårdgivarens etik och moral. Att detta spelar roll är alldeles uppenbart, och det är knappast någon tillfällighet att flera vårdyrken, däribland läkarens, har yrkesetiska koder. Många situationer kan uppstå där dessa utmanas av politiska beslut, krav från patientgrupper, anhöriga etc, och den etiska ståndpunkten är då avgörande. Vi önskar besked om Läkarförbundets åsikt om medlemmars rätt till samvetsfrihet.