I Läkartidningen 40/2010 skriver Jonas Bergh och Nils Wilking om underanvändning av cancerläkemedel i Sverige [1]. Vi menar att Multiferon, som registrerades för adjuvant melanombehandling i Sverige 2006 och som nyligen godkänts i flera andra europeiska länder, utgör ett exempel på sådan underanvändning. Läkemedlet har utvecklats vid Umeå universitet och innehåller flera subtyper av naturligt alfa-interferon. Behandling ges under 6 månader till patienter med s k högriskmelanom efter att primärtumören avlägsnats.

Underlaget för godkännandet av Multiferon är en prospektiv, randomiserad studie omfattande 252 melanompatienter i olika sjukdomsstadier [2]. Behandlade patienter uppvisade signifikant lägre risk att dö av sjukdomen efter 8,5 års uppföljning. Effekten på långtidsöverlevnad var mest uttalad i en fördefinierad subgrupp av patienter med högriskmelanom, där chansen att överleva sjukdomen mer än fördubblades, från 25 procent till 52 procent (P = 0,0006) [3].

Multiferon har hittills fått sparsam användning, trots att ingen annan läkemedelsbehandling har säkerställd effekt på mortalitet vid högriskmelanom. I de rekommendationer för melanom­behandling som utgivits av Svenska melanomstudiegruppen nämns inte Multi­feron och möjligheten att använda detta läkemedel som adjuvans till kirurgisk terapi vid melanom [4]. Det är oklart varför Multiferon inte rekommenderas, men ett skäl kan vara att den ovan nämnda långtidsuppföljningen av överlevnad inte fanns omnämnd i det ursprungliga studieprotokollet [5].

Vi anser, liksom läkemedelsmyndigheter i Sverige och i 14 andra europeiska länder, att dokumentationen för att Multiferon har nöjaktigt gynnsam effekt/riskprofil
är övertygande. Resultaten ­talar för att behandling kan minska dödligheten med mer än 40 procent [2], vilket betyder att 50–100 patienter per år skulle kunna räddas till ­livet om alla patienter med högriskmelanom i Sverige gavs Multiferon. Vi önskar en mer omfattande diskussion, med Svenska melanomstudiegruppen och med behandlande läkare, för att få klarhet i varför detta nya läkemedel hittills inte fått den användning som vi förväntat oss.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Örjan ­Strannegård och Fredrik Bergh ­Thorén har båda varit delaktiga i utvecklingen av läkemedlet Multiferon. Författarna har inga bindningar eller jävsförhållanden till det företag, Swedish ­Or­phan Biovitrum, som marknadsför preparatet.

Läs replik från Svenska melanomstudiegruppen:

Mer data om indikationen behövs