Läkarförbundet har under 2000-talet tagit fram några olika sjukvårdspolitiska programmet. Det senaste i raden är det som handlar om en god äldrevård. För fyra år sedan tog vi fram ett program om Närsjukvård, vilket också omfattar funktionshindrade.Att vi i vårt sjukvårdspolitiska arbete under 2010 valt att fokusera på äldre innebär inte att denna grupp generellt sett skulle vara mer prioriterad än någon annan, exempelvis funktionshindrade.

Hälso- och sjukvård ska fördelas efter behov. Det är en princip Läkarförbundet håller hårt på. De strukturella förändringar vi föreslår kommer att gynna även funktionshindrade. Skälen till att vi valt att fokusera på äldre är följande.
Vi har redan i dag en av världens äldsta befolkningar. Mellan 2010 och 2050 förväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent (enligt SCB:s befolkningsprognos). Kostnaderna för äldreomsorgen väntas stiga med 70 procent och kostnaderna för sjukvården med närmare 30 procent fram till 2050.

Vården kring äldre – som den är utformad i dag – fungerar inte optimalt. Vi ser resultaten i form av vårdplatsbrister, långa väntetider på akuten, läkemedelsskador, etc. Ska vi klara att finansiera och bedriva en solidariskt ­finansierad sjukvård med hög kvalitet i framtiden måste vården kring äldre bli betydligt bättre och effektivare.

Äldrevården är i dag prioriterad på högsta politiska nivå. Regeringen har tillsatt en nationell samordnare för hemsjukvård som även ska utreda frågan om kommunerna ska ges befogenhet att anställa läkare. Vi har träffat utredaren och överlämnat vårt program om vård för äldre. Vi måste vara med och påverka nu. Läkarförbundet har mycket att komma med i både analys och förslag.