En vision är en förhoppning om framtiden. Vi trodde att Bengt Järhult skulle se det humoristiska i att även inkludera en distriktsläkare från Ryd i denna dröm. Även om Bengt inte vill vara del i denna dröm så är vi – efter att ha talat med mängder av läkare, inklusive distriktsläkare – övertygade om att många andra vill vara med i denna vision.
Vi vill bara göra en kort kommentar och hänvisar i övrigt till vår översyn [1]. Vi har utförligt diskuterat flera av de problem som Bengt tar upp, och vi har lagt förslag om t ex att förbättra de medicinska indikatorerna som används för öppna jämförelser. Översynen poängterar vikten av att undvika dubbelregistrering i journaler och kvalitetsregister, att registren måste användas med förstånd, behovet av att få mer rättvisa jämförelser, riskerna med ekonomiska ersättningssystem och svårigheter med att använda indikatorer för vårdval. Det gäller att åtgärda det som är problem i stället för att kasta ut barnet med badvattnet.
De förslag vi lagt har vi gjort efter att via intervjuer, workshops, arbetsgrupper och diskussioner på seminarier fått synpunkter från mer än 300 personer i hälso- och sjukvården, läst mängder av studier och haft diskussioner med företrädare för alla personalkategorier i hälso- och sjukvården, patientföreningar, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svenska Läkaresällskapet, universitet och forskning samt industrin.
Förslagen är baserade på kunskaper och erfarenheter om vad som kan ge störst nytta för patienterna. Att översynen vann gillande i alla läger glädjer oss. Frågan är om Bengt Järhult har rätt och alla andra fel, eller …
Framtiden får utvisa.