Replik på ABC-artikeln om preeklampsi i Läkartidningen 51–52/2010 (sidorna 3288-92) av Sebastian Gidlöf och Henry Nisell.
Vi reagerar mot att diazepam, fortfarande, rekommenderas vid akut behandling av eklampsi. Diazepam med sin långa halveringstid kan ge både andningsdepression och sedering, framförallt i kombination med andra farmaka som exempelvis magnesiumsulfat. Dessutom blir patienten svårare att bedöma post­iktalt med tanke på multifarmacin. Cochrane har nyligen jämfört behandling med di­azepam eller magnesiumsulfat vid eklamptiska kramper [1]. I gruppen där diazepam användes var risken för förnyade kramper signifikant hög­re. Dessutom var risken för maternell död fördubblad jämfört med i den grupp där magnesiumsulfat användes som monoterapi. Även vad gäller neonatalt utfall var magnesiumsulfat bättre.
ALSO (advanced life support in obstetrics) är ett internationellt utbildningskoncept i obstetrik som erbjuds barnmorskor och läkare. Kärnsjukhuset i Skövde är svenskt center, och kurserna hålls av ALSO Scandinavia som också har centra i Danmark, Norge och Island. Innehållet i dessa kurser är evidensbaserat och uppdateras kontinuerligt ‹www.also-scandinavia.com›.
Magnesiumsulfat som mono­terapi är förstahandsval (the drug of choice) vid eklampsi i vår utbildning, enligt den evidens som föreligger. Detta är också den rekommendation som ges internationellt. I riktlinjer från såväl brittiska Royal College of Obstetricians and Gynaecologists [2], The Society of Obstetricians and Gynaecologists in Canada [3] som Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi [4] rekommenderas magnesiumsulfat. Man avråder från diazepam vid behandling av pre­eklampsi.
För att underlätta administrationen kan färdigblandad bolusdos av magnesiumsulfat beställas från apoteket och förvaras i läkemedelsförrådet (hållbarhet 6 månader). På så vis kan varje svensk förlossningsklinik alltid ha en färdig eklampsilåda med allt som kan behövas. Denna kan sedan enkelt tas fram i samband med riskpatienter.
Låt oss nu även i Sverige ta bort den föråldrade och riskfyllda sedationsbehandlingen av eklampsipatienter och övergå till evidensbaserat magnesiumsulfat som enda farmakologiska intervention!
I artikeln används också den oklara formuleringen »partus snarast möjligt«. I detta sammanhang vill vi påpeka att det är av avgörande betydelse att den krampande patienten stabiliseras innan ett eventuellt sectio görs. Naturligtvis bör man överväga möjlighet till snabb vaginal förlossning innan beslut om sectio tas.