I Måns Roséns värld hyllar alla i primärvården utom Bengt Järhult det register han föreslagit! Att modifiera »alla« till »många« ( LT 10/ 2011, sidan 549) är inte tillräckligt. I min värld är det bara några få i primärvården som tror på registret i fråga!
Det föreslagna registret kan troligen efter långt utvecklingsarbete bli möjligt att använda i allmänmedicinsk forskning. Flera företrädare för svensk allmänmedicin är beredda att engagera sig i utvecklingen av ett sådant »forskningsregister«.
Däremot är möjligheterna att använda registret i förbättringsarbetet i primärvården starkt begränsade, av skäl som bl a företrädare för SFAM redovisat upprepade gånger det senaste året.

Det skulle vara klargörande om Måns Rosén svarar på dessa frågor:
1. Är registret i första hand tänkt för forskning eller för förbättringsarbete? Eller är huvudskälet att samla data för öppna jämförelser och »kontroll«?
2. Är det viktigt att läkarna engageras när man ska utveckla ett kvalitetsregister som syftar till att stimulera förbättringsarbetet?
3. Bör det tänkta registret utvecklas även om en majoritet av landets primärvårdsläkare tar avstånd från det? Kan ett register bli välfungerande om man går emot en hel yrkesgrupp ­(läkarna i primärvården) när man utvecklar det?
4. Saknar primärvården kompetens att själv avgöra vilka hjälpmedel som är lämpliga i förbättringsarbetet? Behöver svensk primärvård förmyndare?