I våra dagar upplever många en stor trötthet. Något är fel i kroppen, en tydlig orsak måste finnas. Ibland kan en specifik diagnos konstateras och behandlas, ibland är det uppenbart att sociala omständigheter bidrar. Människor kan i sin desperation söka ­alternativa förklaringar för att få hjälp. Scandlab är ett företag som har starka ekonomiska incitament för att utnyttja dessa människors oro och trötthet. Företaget har ingen egen medicinskt skolad personal utan skickar prov vidare till laboratorier i England och USA. Provresultaten skickas därefter hem till de betalande patienterna med en lista på läkare och terapeuter som Scandlab rekommenderar. Scandlab har som tes att man med blodprov i den konventionella vården inte kan dia­gnostisera sjukdomar lika bra som de laboratorier Scandlab anlitar.

Det är väl känt att människor under århundraden upplevt en förlamande trötthet trots att en bred medicinsk undersökning inte lett till diagnos. Denna trötthet har tagit sig olika uttryck och getts olika benämningar (neurasteni, hjärntrötthet, utmattning, oral galvanism, elöverkänslighet med mera), och har i dag kopplats till samhällets snabba föränderlighet med massiva sinnesintryck som överstimulerar individen till att bli mentalt och kroppsligt utmattad [1].
Scandlab bedriver en aggressiv marknadsföring där de hävdar att konventionella läkare inte förstår eller kan diagnostisera olika bristtillstånd som kan förklara trötthet. Inom endokrinologin testar Scandlab urin och saliv för att mäta manlig respektive kvinnlig hormonsammansättning. De mäter nivåerna av T3 i urin för att diagnostisera hypotyreos, och en serie salivprov tas för att fastställa hypokortisolism.

Vi vill här fokusera på kortisol och på Scandlabs salivkorti­solanalys som används för att diagnostisera kortisolbrist. Brist på kortisol är ett livsfarligt tillstånd. Behandling med kortisol, utan att brist finns, kan däremot ge allvarliga biverkningar som hud­atrofi, osteoporos, diabetes, hypertoni med mera, och även inducera en livshotande kortisol­svikt vid debut av akut sjukdom eller om patienten efter en längre tids användning slutar med sin medicinering. Vid rätt dia­gnos är kortisol ett potent och mycket användbart läkemedel vid bristtillstånd, men det är betydligt vanligare vid behandling av inflammation, malignitet med mera.Scandlabs diagnostik sker via så kallade hem-kit. Proven skickas sedan utomlands för diagnostik. Deras laboratorium är inte ackrediterat av Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Enligt Scandlab mäter inte skolmedicinen rätt. Normala blodtest från ackrediterade laboratorier är enligt det icke-ackrediterade Scandlab vilseledande. 100 000-tals människor har någon form av brist mätt med Scandlabs metoder! Man beskriver detta på sin webbplats och i helsidesannonser i rikstidningar.
TSH och fritt T4, standardprov vid ackrediterade laboratorier, kostar hos dessa ­­cirka 100 kronor. Scandlabs urinmetod, där man väljer att mäta T3, kostar som jämförelse 1 995 kronor, vilket ­patienten som regel får stå för själv. Salivkortisol med Scandlabs metod kostar 1 650 kronor, jämfört med 150 kronor för prov för mätning av S-kortisol. Scandlab undersöker en hel rad andra »profiler«: tarmfunktion, utbrändhet, autism, genetiska riskprofiler med mera. Allt till stora kostnader för den enskilde och utan att någon läkare är direkt inblandad, vilket skulle innebära att hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas med Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet. I stället hänvisar företaget till en lista med fyra läkare, varav en delegitimerad före detta läkare, och 24 alternativterapeuter som kan bidra med att dra rätt slutsats av de kemiska analyserna.
Även kostnaden för dessa konsultationer (cirka 1 000–1 800 kronor per tillfälle) får patienten stå för själv. Det är därför vanligt att man vänder sig till läkare på vårdcentral eller sjukhus med sina provresultat. Många vill ha receptförnyelse på läkemedel de fått sedan de enligt Scandlabutredningen visats behöva kortison. De kan med andra ord ha påbörjat behandling med kortison, ett potent dopningsklassat läkemedel, utan korrekt diagnostik!
I dessa fall är det sjukvårdens ansvar att ta ställning till om somatisk sjukdom finns eller inte. Därefter kan eventuell felaktig medicinering seponeras. Allt detta tar tid och kräver resurser utan att man kommit närmare källan till att individen är trött. Dessutom kan kortisonets effekt att ibland vara mentalt stimulerande försvåra utsättning av läkemedlet [2].

Alla som söker sig till sjukvården har dock inte hunnit börja med kortisonbehandling, eller så har de varit utan läkemedel ett tag. En sådan patient kom till oss med låga värden på salivkortisol från Scandlab. Hennes morgon­värde av S-kortisol var 581 nmol/l, i övrigt fanns inga kliniska fynd som gav misstanke om kortisolbrist. Ytterligare test utfördes då inte. I en sådan situation kan det vara svårt att pedagogiskt förklara att patienten inte har någon reell hormonbrist, trots att Scandlab hänvisar till att deras test är »sanningen«.

Tabell I redovisar Scandlabs analys och efterföljande Synacthentest från ackre­diterade laboratorier. Synacthentest är en etablerad standardmetod för att verifiera eller utesluta kortisolbrist. Vi har konsekutivt gått igenom sammanlagt 14 patienter som genomgått båda undersökningsmetoderna; 13 kvinnor och 1 man. Dessa hade alla helt normalt S-kortisol i utgångsprov och normal respons på Synacthen vid fördjupad testning. Vår slutsats är att Scandlabs metod att mäta salivkortisol är otillförlitlig.
Ytterligare en man har på Scandlab uppmätts ha ett enstaka lågt salivkortisolvärde. Vid två upprepade Synacthentest svarade han som vid ­partiell kortisolsvikt, från S-kortisol 214 till 420, respek­tive 292 till 406 nmol/l. Vid kompletterande insulintoleranstest och hypotalamiskt provokationstest fann vi hypotalamisk orsak. Inte heller vid sjukdom i kortisolaxeln är Scandlabs testmetod tillförlitlig.

Det finns olika sätt att mäta kortisol. Hormonet frisätts mest på morgonen och klingar därefter av under dagen. Lägst nivåer ses nattetid. Vi använder dygnsrytm för att klarlägga variabilitet, framför allt för att klarlägga hyperkortisolism vid Cushing-syndrom av olika genes. Scandlab använder i stället en tidskurva vid frågeställningen låga kortisolnivåer. Man anger på sin webbplats att detta kan fånga »mellanlägen, mellan Addison och Cushing«, vilket torde motsvara normala nivåer.
Ett högt morgonvärde av S-kortisol utesluter i princip kortisolsvikt [3]. Enstaka låga S-kortisolvärden kan vara vägledande för diagnos men säkerställer den inte. Värden på < 100 nmol/l stärker misstanken, men den ­behöver verifieras med ­dynamiskt test, det vill säga Synacthentest, varvid S-kortisol tas, efterföljt av en injektion intravenöst eller intramuskulärt med syntetiskt ACTH (adrenokortikotropt hormon), Synacthen. En stegring till > 550 nmol/l av S-kortisol 30 minuter efter Synactheninjektion medför att sannolikheten för hormonbrist är mycket låg [3]. Ofta används en suprafysiologisk dos på 250 µg, men en dos på 1 µg kan också användas [4]. Vid tveksamhet efter denna undersökning kan i första hand insulintoleranstest användas, då hypoglyk­emi induceras och responsen av S-kortisol mäts.

Att mäta fritt kortisol i saliv, som Scandlab hänvisar till som den ultimata metoden för att diagnostisera kortisolbrist, kan ha fördelar i vissa lägen, bland annat vid störningar i proteinsyntesen. Salivmetoden har särskilt använts för att bedöma eventuellt ökad kortisolproduktion. Extremt låga kortisolvärden (i blod eller saliv) kan tillsammans med andra kompletterande blodprov och anamnes räcka för att fastställa uttalad kortisolbrist, särskilt vid Addisons sjukdom. Det går dock inte att ­diagnostisera lindrigare former av kortisolbrist enbart genom att mäta salivkortisol (eller kortisol i blodet) vid ­olika tidpunkter under dagen, som Scandlabs vd Per Magnusson felaktigt hävdat på Dagens Nyheters debatt­sidor.

Scandlab profiterar på människor som upplever en stor trötthet, ofta i kombination med en rad andra symtom. Man förespeglar en fiktiv ­diagnos och rekommenderar behandling för 1 000-tals kronor hos alternativterapeuter eller läkare utan specialistkunskap om hormonella sjukdomar. Vi finner det djupt oroande och etiskt oförsvarligt att denna hantering kan fortsätta. Vi hoppas att Socialstyrelsen vill driva ett tillsynsärende och att Konsumentombudsmannen prövar om Scandlabs verksamhet strider mot marknadsföringsföringslagens krav på vederhäftighet.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Om tabellen är svårläst, se artikeln i bifogad pdf!