Patientsäkerhet, kvalitet, och avvikelsehantering är moderna honnörsord som präglar en positiv nyorientering i modern sjukvård. Det finns numera mycken samlad kunskap och forskning inom området, vilket vi hade för avsikt att förmedla i en kurs – »Säker operation och vård 2010 respektive 2011«.
En engagerad grupp läkare planerade kursen och fyllde den med ett innehåll – föreläsningar, diskussioner, fallgenomgångar och simulator­övningar – som borde vara attraktivt för de opererande specialiteterna.
Vi ansökte i ett tidigt skede om att få ge kursen som en SK-kurs men utan att få den godkänd som sådan. Den har annonserats i IPULS och via Karolinska institutets enhet för uppdragsutbildning och har genom deras sökmotorer fått en viss exponering. Dessutom har specialitetsföreningarna informerats och fått tillgång till material för annonsering. Detta har dessvärre inte räckt. Vid första kurstillfället sökte tre läkare, och vid det andra dubbelt så många (sex – trots allt en 100-procentig ökning). I den första omgången räddade Röda Korsets sjuksköterskeskola evenemanget genom anmälningar så att en modifierad kurs kunde hållas.
I nuläget har vi alltså en färdig kurs med ett innehåll som borde vara viktigt för läkare inom de opererande specialiteterna och anestesi/intensivvård. Att läkare under utbildning gör prioriteringar i sina val av kurser är inte så konstigt. Här har SK-kurser en speciell status eftersom en summa av SK-kurser ska vara uppnådd för specialistkompetens. Det finns dessutom en tydlig trend att möjligheterna att gå kurs och vidareutbilda sig som läkare blir allt mindre, vilket leder till att många kurser numera får ställas in och att utbudet på sikt minskar.
Eftersom patientsäkerhet och åtgärder som ökar denna är en prioriterad fråga borde vår kurs i ämnet få den nödvändiga draghjälp som den förtjänar. Som kursgivare planerar vi både ur praktisk och teoretisk synvinkel, men vi har svårt att »komma med mö­s­san i handen« och övertyga kollegor att anmäla sig till den. Här vädjar vi om draghjälp från specialitetsföreningarna och även centralt för att bana väg för kursens ­nystart. Vi är trots de initiala startproblemen övertygade om det kloka i att godkänna den som en SK-kurs. Detta skulle hjälpa oss att sprida kunskap och intresse för området, vilket absolut kommer att gagna våra patienter och därigenom även sjukvården.