Landstinget i Halland har genom att varsla en facklig förtroendeman om avsked utan saklig grund på ett flagrant sätt åsidosatt de gängse umgängesreglerna på den svenska arbetsmarknaden.

Handlingssättet kan inte betraktas som annat än ett övergrepp direkt riktat mot Läkarförbundet som facklig organisation. När det gäller personfrågan har man för­visso nått en uppgörelse där Thomas Zilling köpts ut till priset av ett antal månads­löner. Priset för Läkarförbundet riskerar dock att bli betydligt högre genom den flathet som kännetecknat hanteringen av denna viktiga fråga.
Vi har fått signaler om att man från förbundshåll inte anser sig kunna driva ärendet vidare eftersom man nått en uppgörelse på individnivå. Självklart kan man inte längre driva ärendet som personfråga, men det hindrar ju inte att man, för att försvara viktiga fackliga principer och värden, agerar på ett övergripande plan.

Som fackligt förtroendevald representerar man medlemmarna i många frågor med inslag av tydliga intressekonflikter gentemot arbetsgivaren. Det är vår erfarenhet att relationen mellan arbetsgivarrepresentanter och facket, även i de fall det hettar till ordentligt, till övervägande del präglas av ömsesidig respekt för varandras roller.
Situationen där fackliga förtroendevalda riskerar repressalier från arbetsgivaren för att man uppfattas som obekväm leder obönhörligen till en försvagning av det fackliga arbetet. Detta kommer också att inverka menligt på medlemsrekryteringen och på viljan att delta i det ­lokala fackliga arbetet.
Läkarförbundet måste agera på ett sätt som blir kännbart för ansvariga på arbetsgivarsidan i Halland så att den redan uppkomna skadan inte blir än större. En självklar åtgärd borde vara att uppmana läkare som funderar på att söka tjänst i Halland att tänka sig för och kanske hellre söka tjänst i ett landsting där arbetsgivaren respekterar de fackligt förtroendevalda.

Ett kraftfullt agerande från Läkarförbundets sida skulle kunna göra tillvaron så pass obekväm för de styrande i Halland att man inser att man måste vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra relationerna med den för sjukvården viktigaste fackliga organisationen.
Att lägga locket på är definitivt fel metod i detta läge.